search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Dubbelbestraffningsfrågan

Frågan om så kallad dubbelbestraffning vid skattebrott har länge diskuterats. I Sverige kan den som undanhållit skatt både dömas för skattebrott och tvingas betala skattetillägg.

Kritiker mot detta hävdar att de dubbla sanktionerna strider mot Europakonventionens förbud mot dubbla förfaranden, den princip som kallas ne bis in idem. Förbudet finns i artikel 4 i konventionens sjunde tillläggsprotokoll.

HD fastslog i två avgöranden i mars i år att det inte strider mot Europakonventionen att döma någon för skattebrott, även om personen tidigare har påförts skattetillägg för den undanhållna skatt som åtalet avser. Två av ledamöterna, Marianne Lundius och Stefan Lindskog, ansåg dock att konventionens bestämmelser är ett hinder för att pröva ett åtal för skattebrott, om skattetillägg hade påförts vid den tidpunkt då åtal väcktes.

Även Regeringsrätten har kommit fram till samma slutsats som HD.

En hovrätt och två tingsrätter har därefter gått emot HD. I en dom från juni i år avvisade Hovrätten för Västra Sverige åtal mot en person för grovt skattebrott och skattebrott. Domstolen hänvisade till att den tilltalade redan hade påförts skattetillägg för den undanhållna skatten. Hovrätten ansåg att Högsta domstolens och Regeringsrättens praxis inte ska tillämpas och att HD:s och Regeringsrätten tolkat Europakonventionen fel.

Riksåklagaren överklagade och krävde att HD skulle förstärka sin praxis och klarlägga rättsläget. RÅ fick dock inte prövningstillstånd i HD, som hänvisade till sina avgöranden i mars.

Annons
Annons