search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokatsamfundet: ”Inkorporera barnkonventionen”

Advokatsamfundet tog redan 1998 ställning för förslaget att inkorporera barnkonventionen med svensk lag.

Enligt Advokatsamfundet skulle det göra risken mindre för att det uppstår skillnader mellan svensk rätt och barnkonventionen, och möjligheterna att garantera att det barnrättsliga perspektivet alltid tillgodoses i ärenden som rör barn blir större.

Samfundet tycker att det har ett viktigt symbolvärde att göra barnkonventionen till svensk lag. Liksom Europakonventionen om mänskliga rättigheter är barnkonventionen ett grundläggande folkrättsligt instrument. Därför bör den inkorporeras liksom har skett med Europakonventionen, skrev samfundet i sitt remissvar över Barnkommitténs förslag. Visserligen har transformation av barnkonventionens bestämmelser skett genom ändringar i bland annat föräldrabalken, socialtjänstlagen och lagen om vård av unga, men det finns fortfarande områden där lagstiftningen behöver anpassas. Och om svensk rätt och barnkonventionen skiljer sig åt, har svensk rätt företräde.

Advokatsamfundet har också i specifika ämnen riktat uppmärksamheten på att Sverige inte alltid uppfyller kraven om barns rättigheter enligt barnkonventionen. Samfundet har påpekat att Migrationsverket och domstolarna i asylärenden inte tar principen om barnets bästa och barnets rätt att komma till tals på tillräckligt stort allvar. Samfundet har uttalat att det bör införas en lagfäst rätt för barn att komma till tals i ärenden om utvisning till följd av brott. Sådana ärenden påverkar barn på ett mycket påtagligt sätt, och enligt samfundets mening måste det strida mot artikel 12 i barnkonventionen att inte ge barn den rätten.

Magnus Andersson