search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remissärenden, i vilka samfundet avgivit yttrande:
R-2010/0637 Promemorian Vissa frågor om vapenlagen
R-2010/0644 Betänkandet Tredje inre marknadspaketet för el och naturgas. Fortsatt europeisk harmonisering.
R-2010/0672 Departementspromemorian Moderniserade regler för avvecklingssystem och finansiella säkerheter
R-2010/0681 Delbetänkandet Avtalad upphovsrätt
R-2010/0834 Betänkandet Insynsutredningens slutbetänkande Partsinsyn enligt rättegångsbalken
R-2010/0853 Betänkandet Miljötillsynsförordningen
R-2010/0883 Promemorian Förslag till förordning om behandling av personuppgifter i Lantmäteriets databas för arkiverade handlingar
R-2010/0895 Promemorian Skattefrihet för alkolås i förmånsbilar
R-2010/0900 Promemorian Bättre förutsättningar för internationellt tillsynssamarbete
R-2010/0905 Departementspromemorian Renskötselkonventionen
R-2010/1022 Kommissionens förslag till förordning för EU-patentets översättningsarrangemang
Annons
Annons