search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2010 om inte annat anges.

Agell, Anders: Civilrätt/Agell & Malmström; utgiven av Christina Ramberg; under medverkan av Tore Sigeman (21. uppl. Malmö: Liber. 375 s.)
Andreasson, Jens: Intellektuella resurser som kreditsäkerhet: en förmögenhetsrättslig undersökning (Juridiska institutionen vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet. 438 s. Diss. Göteborg: Göteborgs universitet, 2010)
Bengtsson, Bertil: Speciell fastighetsrätt: miljöbalken (10. uppl. Iustus. 264 s.)
Bindreiter, Uta: Lagprövningsdebatten 1955–1966: i skärningsfältet mellan juridik och politik (Lund: Juristförlaget, 2009. 54 s. Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund; 172)
Falkman, Henric: Försäkringsrörelse: tillståndsplikt och skyddade intressen (Jure. 286 s.)
Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder/Ulf Bernitz m.fl. (11. uppl. Norstedts juridik. 265 s.)
Hellner, Jan: Speciell avtalsrätt 2: kontraktsrätt. H. 1, Särskilda avtal/Jan Hellner, Richard Hager, Annina H. Persson
(5. uppl. Juristförlaget. 362 s.)
Hemström, Carl: Bolag, föreningar, stiftelser (7. uppl. Norstedts juridik. 127 s.)
Hemström, Carl: Bolagens rättsliga ställning: om enkla bolag, handelsbolag, kommanditbolag och aktiebolag (9. uppl. Norstedts juridik 216 s.)
Jareborg, Nils: Straffrättens påföljdslära/Nils Jareborg, Josef Zila (3. uppl. Norstedts juridik. 192 s.)
Johnsson, Lars-Åke: Hälso- och sjukvårdslagen: med kommentarer/Lars-Åke Johnsson, Jan Sahlin (8. uppl. Norstedts juridik. 362 s.)
Landell, Mari: Brottsoffrets handbok: anmälan, rättigheter, rättsprocess (Brottsofferjourernas riksförbund (BOJ). 47 s.)
Leidhammar, Börje: Bevisprövning i mål om genomsyn/Börje Leidhammar, Gustav Lindkvist (Norstedts juridik. 341 s.)
Lindgren, Magnus: Våld mot kvinnor: om polisiära hot- och riskbedömningar / Magnus Lindgren & Peter Strandell (Jure. 44 s.)
Lindquist, Ulf: Kommunallagen: en handbok med lagtext och kommentarer/Ulf Lindquist, Sten Losman (12. uppl. Norstedts juridik. 291 s.)
Lunning, Lars:  Anställningsskydd: en lagkommentar/Lars Lunning, Gudmund Toijer (10. uppl.  Norstedts juridik. 876 s.)
Matningsdal, Magnus: Norsk spesiell strafferett (Bergen: Fagbokforlaget. 550 s.)
Praktisk marknadsrätt/Carl Anders Svensson m.fl. (8. uppl. Norstedts juridik. 934 s.)       
Rangborg, Matilda: Vanmakt: om brottsutredningar och de drabbades utsatthet (Jure. 136 s.)
Rättsfallssamling i fastighetsrätt/Sammanställd av Linda Sjöö (3. uppl. Norstedts juridik. 347 s.)
Sandström, Torsten: Svensk aktiebolagsrätt (3. uppl. Norstedts juridik. 424 s.)
Staaf, Annika: Förvaltningsrätt: en introduktion för professionsutbildningar/Annika Staaf, Lars Zanderin (2. uppl. Liber, 2009. 128 s.)
Stockholm centre for commercial law årsbok. 2/redaktör Mårten Schultz (Stockholm Centre for Commercial Law. 537 s. Stockholm Centre for Commercial Law; 13)
Svensson, Carl Anders: Den svenska marknadsföringslagstiftningen (15. uppl. Studentlitteratur. 314 s.)

Annons
Annons