search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser

Han ska utvärdera upphandlingsreglerna
Tidigare EU-parlamentarikern Anders Wijkman (KD) kommer att som särskild utredare utvärdera upphandlingsregelverket. Syftet är att regeringen ska få underlag för att effektivisera och förbättra den offentliga upphandlingen.

Wijkman ska bland annat ta ställning till om upphandlingsreglerna i tillräcklig utsträckning gör det möjligt för upphandlande myndigheter att göra goda ekonomiska affärer och samtidigt använda sin köpkraft till att förbättra miljön, ta sociala och etiska hänsyn samt verka för ökade affärsmöjligheter för små och medelstora företag.

Uppdraget ska redovisas senast den 28 juni 2012.
Dir. 2010:86

Besöksförbud kan bli kontaktförbud
I en lagrådsremiss föreslår regeringen lagändringar för att förbättra situationen för personer som utsätts för upprepat våld, hot eller trakasserier – så kallad stalkning. Regeringen föreslår bland annat att uttrycket besöksförbud ersätts med kontaktförbud. Uttrycket kontaktförbud skulle bättre återspegla vad som avses med ett sådant förbud, som omfattar flera olika kontaktsätt, till exempel att ringa, skriva brev och skicka sms eller e-post. Det föreslås också att elektronisk övervakning, så kallad fotboja, ska få användas för att kontrollera efterlevnaden av vissa förbud. Regeringen föreslår dessutom att ett nytt brott, olaga förföljelse, införs.

Nytt förslag om skyldighet till underhåll
Avgöranden om underhåll blir direkt verkställbara i betydligt större utsträckning än i dag. Det föreslår Utredningen om underhållsskyldighet i internationella situationer som har lämnat sitt betänkande till Justitiedepartementet.

Utredningen anser också att Försäkringskassan lämpligen bör utses till centralmyndighet i Sverige, med ansvar för att bistå i internationella underhållsärenden.
Utredningens förslag syftar till att implementera  EU:s underhållsförordning och 2007 års Haagkonvention, samt 2007 års Haagprotokoll.
SOU 2010:59 Underhållsskyldighet i internationella situationer – Underhållsförordningen, 2007 års Haagkonvention och 2007 års Haagprotokoll

Täta klientkontakter var inte kurativ verksamhet
Försäkringsbolaget ansåg att advokaten ägnat onödigt mycket arbete åt en klient. Men arbetet var nödvändigt för att tillvarata klientens rätt, anser tingsrätten, som dömde försäkringsbolaget att betala hela advokatkostnaden i trafikförsäkringsärendet. Tingsrätten konstaterar att ett ombud i ett försäkringsmål måste sätta sig in i det medicinska materialet för att kunna ge råd till sin klient och agera mot motparten, och att ett ombud normalt sett måste kontakta och rådgöra med sin klient varje gång ombudet ska kommunicera med motparten eller någon annan.
Stockholms tingsrätts dom i mål T 10216-09

Förbättra skyddet mot åldersdiskriminering
I svensk lagstiftning finns i dag inget heltäckande förbud mot åldersdiskriminering. För att stärka skyddet mot sådan diskriminering föreslår Utredningen om stärkt skydd mot åldersdiskriminering att ett förbud mot diskriminering som har samband med ålder införs på följande samhällsområden: varor, tjänster och bostäder, allmän sammankomst och offentlig tillställning, hälso- och sjukvården, socialtjänsten, socialförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen, studiestöd och offentlig anställning.

Utredningens förslag innebär att ålder får samma grundskydd som övriga diskrimineringsgrunder i diskrimineringslagen, till exempel kön, etnisk tillhörighet och sexuell läggning.
Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering (SOU 2010:60)

Unga rensas fortare ur belastningsregistret
Från och med den 1 september tas vissa uppgifter i belastningsregistret bort efter fem år för den som var under 18 år när brottet begicks. Tidigare fanns uppgifterna kvar i tio år. De särskilda reglerna för unga lagöverträdare har skapats i syfte att mildra konsekvenserna för unga människor av att finnas i belastningsregistret.

Brott på nätet drabbar många
Två tredjedelar av internetanvändarna har utsatts för brott på nätet. Det visar en stor studie genomförd av säkerhetsföretaget Symantec. Studien omfattar över 7 000 personer i 14 länder, däribland Sverige. Av dem som utsatts skulle knappt hälften vända sig till polisen och 79 procent tror inte att personerna bakom brotten kommer att ställas inför rätt.

Bland de brott som förekommer finns bedrägerier, så kallat nätfiske och virus. I genomsnitt kostar det dem som utsatts för brott 334 dollar att reparera den skada brottet orsakat, och det tar i snitt 28 dagar att åtgärda problemen.

Utredare ser över brottsskadelagen
En särskild utredare ska se över brottsskadelagen. I dag kan Brottsoffermyndigheten göra en självständig bedömning av ersättningens storlek. Det innebär att ersättningen kan bli högre eller lägre än det skadestånd som en domstol har dömt ut. Utredaren ska överväga om det finns skäl att begränsa Brottsoffermyndighetens möjligheter att göra självständiga bedömningar. En utgångspunkt för översynen av lagen är att kostnaderna för brottsskador i så stor utsträckning som möjligt slutligt ska bäras av den som är ansvarig för skadorna. Utredaren ska därför också se över att verksamheten med att kräva tillbaka pengar från gärningsmannen är reglerad på ett tillfredsställande sätt. Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2012.
Dir. 2010:84

Våldsamma män kan behandlas
Våld i nära relationer kan behandlas bort. Det visar en utvärdering som Socialstyrelsen genomfört. Enligt studien har många av männen som genomgått olika typer av behandlingsprogram slutat med det efter behandlingen. Männen uppger också att de fått bättre psykisk hälsa och mindre alkohol- och narkotikamissbruk efter behandlingen. Utvärderingen omfattade tre olika typer av verksamheter.
www.socialstyrelsen.se

Annons
Annons
Annons
Annons