search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Titel: Finansrådgivning
Författare: Fredric Korling
Förlag: Jure
Vilket ansvar har den finansiella rådgivaren och var går gränsen mellan rådgivarens ansvar och kundens eget ansvar för att genomföra en placering, är några av de frågor som diskuteras. Boken som behandlar finansiell rådgivning och gränsdragningen mellan marknadsföring, försäljning, ren information och rådgivning är baserad på delar av författarens avhandling som kom ut tidigare i år (Rådgivningsansvar: särskilt avseende finansiell rådgivning och investeringsrådgivning).

Titel: Banksekretess och annan finansiell sekretess
Författare: Per-Ola Jansson
Förlag: Svenska Bankföreningen
Boken ger en bred genomgång av sekretessfrågor inom bankverksamhet och andra former av finansiell verksamhet. Fokus på svenska förhållanden men med några kortfattade  internationella jämförelser. Boken är praktiskt inriktad och behandlar sekretessfrågor i olika konkreta situationer. Den rör bland annat sekretessen inom koncerner och i förhållande till svenska och utländska myndigheter, konkursförvaltare, gode män, revisorer med flera Författaren har gett ut ett flertal böcker och artiklar i juridiska ämnen. Han är även medförfattare till sista upplagan av standardverket på området: Håkan Nials Banksekretessen, 1987.

Juridik på nätet
Gemensam europeisk e-juridikportal
En första version av EU:s webbportal e-Justice har lanserats. Här finns både EU-gemensam och nationell rättsinformation på alla EU-språk. Syftet med portalen är att underlätta för enskilda, företag och yrkesverksamma jurister att hitta information om rättsliga frågor.  

Denna första version omfattar information om och länkar till både nationell och europeisk lagstiftning. Portalen kommer sedan att fyllas på efterhand. Avsikten är att man i kommande versioner av portalen ska kunna hantera mindre gränsöverskridande tvister och europeiska betalningsförelägganden via nätet. Vidare kommer man i kommande versioner kunna få tillgång till insolvens-, företags- och fastighetsregister via portalen https://e-justice.europa.eu .

Två nya festskrifter
Festskrift till Gertrud Lennander, Jure.
Denna festskrift tillägnas Gertrud Lennander med anledning av att hon i somras avgick från tjänsten som justitieråd vid Högsta domstolen.  Festskriften innehåller ett tjugotal uppsatser inom skilda ämnesområden författade av kolleger, vänner och lärljungar. Redaktörer är Johan Gernandt, Jan Kleineman och Stefan Lindskog.

Between East and West: essays in honour of Ulf Franke, Juris.
Ulf Franke avgick i mars från tjänsten som generalsekreterare vid Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut. Han var verksam vid Handelskammaren under 35 år, har haft flera internationella förtroendeuppdrag och bidragit till att driva rättsutvecklingen inom skiljemannarätten framåt. Festskriften innehåller över 40 uppsatser, som rör olika aspekter av skiljemannarätten. Redaktörer för festskriften är Kaj Hobér, Annette Magnusson och Marie Öhrström.

Annons
Annons