search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

HD prövar frågan om ersättning vid inställda förhandlingar

Huvudförhandlingar som ställs in med kort varsel innebär att advokater förlorar arbetsinkomst, anser två advokater. Nu har HD beviljat prövningstillstånd i ärendena.

Högsta domstolen har beviljat prövningstillstånd i två fall där advokater begärt ersättning för tidsspillan när huvudförhandlingar ställts in med kort varsel.

I det ena målet ställdes nio inplanerade förhandlingsdagar in, sedan åklagaren återkallat överklagandet. Advokaten yrkade då ersättning för förlorad arbetsinkomst med 18 timmar, och hänvisade till att han tvingats avböja andra uppdrag på grund av den inplanerade huvudförhandlingen. Hovrätten ansåg inte att tiden var att ”hänföra till sådant arbete som uppdragen krävt”, och att den inte heller gick att betrakta som tidsspillan.

I det andra målet återkallade advokatens huvudman sitt överklagande strax före huvudförhandlingen, som var utsatt till 16 dagar och två reservdagar. Advokaten begärde ersättning för tidsspillan med en tredjedel av den inplanerade tiden, 30 timmar. Men enligt hovrätten är ett uppdrag som offentlig försvarare tidsmässigt obestämt, och att förhandlingar ställs in är en risk som advokater får räkna med. Eftersom tiden inte tagits i anspråk för att kunna fullgöra försvararuppdraget kunde den inte ligga till grund för ersättning för tidsspillan.

Högsta domstolen prövade under våren ett annat ärende om ersättning vid inställd förhandling. HD ändrade där hovrättens beslut om att inte bevilja ersättning, eftersom det enligt domstolen följer av allmänna kontraktsrättsliga principer att advokater ska kunna få ersättning om en förhandling ställs in eller förkortas på ett sätt som får omfattande återverkningar på advokaten (HD mål nr Ö 4918-08).

Ulrika Brandberg

Annons
Annons
Annons
Annons