search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Disciplinärende Beslut 2010

Byråjäv. Erinran.

9 

Bakgrund
A har företrätt X:s motpart i en tvist.

Anmälan
I anmälan som inkom den 2 oktober 2009 har X riktat kritik mot advokat A och anfört i huvudsak följande. Han blev år 2007 stämd av Y, vars tomt han hade sin båt uppställd på. Y företräddes av A, som biträtt honom i ett annat ärende. Han påtalade därför för A att det förelåg en jävssituation. A ansåg att det inte förelåg en jävssituation och fortsatte att vara ombud. Vid muntlig förberedelse vid tingsrätten påtalade hans advokat att det förelåg jäv. A bestred även då att han var jävig. Han påtalade då att han avsåg att göra en anmälan till Advokatsamfundet. A uppgav då att han inte motsatte sig den på nytt framställda invändningen och den muntliga förberedelsen ställdes in. A orsakade genom sitt agerande stora kostnader och förlorad arbetstid för honom.

Advokatens yttrande
I yttrande av den 6 oktober 2009 har A anfört i huvudsak följande. Han bestrider att han brutit mot god advokatsed. Y anlitade honom som ombud efter att X bestritt ett betalningsföreläggande. X anförde genom sitt ombud, advokaten B, att han skulle ha företrätt X i ett annat ärende relativt nyligen och att de önskade erhålla en redovisning av detta. Han upprättade påföljande dag ett svar där han redovisade att det inte var han utan hans kollega på byrån, advokaten C, som biträdde X:s aktiebolag, W AB, i en entreprenadtvist. Aktuellt ärende hanterades på advokatbyrån mellan januari 2004 och oktober 2006. Han bedömde att han inte var jävig genom att företräda Y mot X i en helt privat angelägenhet som inte hade något med X:s bolag att göra. Det fanns inte heller någon annan koppling mellan X:s bolag och den entreprenadtvist som kollegan C hanterat. Han uppgav i sin skrivelse till B att för det fall X eller B ändå ansåg honom vara jävig så skulle de meddela honom detta. Om så skulle ha skett skulle han självfallet ha avträtt ärendet omgående. Han erhöll inget svar eller annat besked angående sin skrivelse. Vid den muntliga förberedelsen uppgav B plötsligt att han ansåg att det förelåg jäv. Han undrade då varför inte denna uppfattning hade redovisats tidigare och varför han inte fick något svar på sin tidigare skrivelse. Han fick inget svar på denna fråga. Med hänsyn till sin klients intressen och regelverket kring jävsfrågor saknade han anledning att motsätta sig den invändning som framställdes utan beslutade sig för att avträda såsom ombud och den muntliga förberedelsen ställs följaktligen in.

Nämndens bedömning och beslut
Av utredningen framgår att A:s kollega företrätt ett av X helägt bolag under drygt två och ett halvt år. A har därför varit förhindrad att så kort tid därefter företräda annan klient mot X personligen.

Nämnden tilldelar därför A erinran enligt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken.

Annons
Annons