search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Torsten Lundius till minne

Med Torsten Lundius bortgång har en sydsvensk advokatprofil gått ur tiden.

Han var född i Landskrona 1919, studerade juridik i Lund, satt ting i Luggude häradsrätt i Helsingborg 1946–48 och återvände därefter till Lund. Först arbetade han som biträdande jurist på Borgström & Wickmans ansedda advokatbyrå och därefter i många år som delägare i advokatfirman Winblad & Lundius sedermera fram till 1990 Lundius, Laurin & Ljungholm på Klostergatan i Lund.

Advokater präglas i sin gärning av äldre kolleger. Torsten Lundius upptogs i en sydsvensk advokatgeneration där bland andra Carl Borgström, Hans Ingemansson och Wilhelm Penser tillhörde de seniora förebilderna. De var alla i advokatrollen inte bara förtroendeingivande och kompetenta utan samtidigt karismatiska personligheter.

I den traditionen fick vår generation en fullödig representant i Torsten Lundius. Vi var många som fångades och präglades av hans lyskraft. Han hade en påtagligt självklar integritet och ett starkt rättspolitiskt engagemang med en mycket klar bild av betydelsen av ett fritt advokatyrke. Kraftfullt argumenterade han för advokatens självklara uppgift att tillvarata den lille fattige medborgarens rättsliga intressen. Han ville, som han själv uttryckte det, värna om de Pinnebergare Hans Fallada hade beskrivit i sin roman från Weimarrepublikens Tyskland.

Torsten Lundius hade förmågan att synliggöra och bekräfta oss, som den gången tillhörde den yngre generationen av biträdande jurister och advokater. Han engagerade sig för och uppmuntrade unga jurister. Vi var åtskilliga som redan under studietiden hade lärt känna honom som en entusiastisk och kunnig biträdande lärare i processrätt på Juridicum i Lund. Några av oss mötte honom senare där som allmänrepresentant i linjenämnden för juristlinjen 1977–85.

Som advokat var han en generalist. Han uppträdde med samma professionella engagemang både som humanjurist, som företrädde parter i familjemål eller som offentlig försvarare i brottmål, och som affärsjurist vid förhandlingsbord och i skiljemål.

I den kollegiala samvaron – inte minst runt lundaadvokaternas lunchbord på Gambrinus – delade han villigt med sig av sin outsinliga arsenal av anekdoter om både namngivna juristkolleger och anonyma klienter, och mötte man honom som motpartsombud uppträdde han alltid lojalt i förhållande till sin klient, men han kunde också ge uttryck för en omisskännlig distans till klienten om denne var opåverkbar för advokatens råd och uppfattning. Det var hans sätt att markera skillnaden mellan en sakförare och en advokat.

Torsten Lundius åtnjöt också i hög grad kollegernas förtroende. Han var ledamot av styrelsen för Södra avdelningen av Sveriges advokatsamfund 1961–1975, i flera år var han dess sekreterare. Mellan åren 1971–75, det vill säga under de år den starka staten med lagförslag hotade den fria advokatkårens framtid, verkade han kraftfullt som Södra avdelningens ordförande. Han var ledamot av Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd 1980–87 och hade även uppdrag som expert i statliga utredningar.

Torsten Lundius var verksam som advokat under mer än ett halvt sekel. Nu saknar vi med vemod le doyen i den lundensiska advokatkåren.

Torsten Lundius efterlämnar sina tre barn Marianne, justitieråd och ordförande i Högsta domstolen, Annika, vice vd i Svenskt Näringsliv och Kristian, advokat.

Ulf Alfredson, Kjell Å Modéer

Annons
Annons