search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remissärenden, i vilka samfundet avgivit yttrande:

R-2010/0898 Promemorian Direktivet om aktieägares rättigheter
R-2010/0835 Betänkandet Utkast till ändringar i aktiebolagsförordningen
R-2010/0743 Promemorian Ytterligare skattesänkning för pensionärer
R-2010/0476 Promemorian Ny lag om europeiska företagsråd
R-2010/0475 Promemorian Fyra aktiebolagsrättsliga frågor
R-2010/0474 Promemorian Effektivare insatser mot ungdomsbrottslighet Ds 2010:9 samt Kriminella grupperingar – motverka rekrytering och underlätta avhopp SOU 2010:15
R-2010/0415 Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form – offentlighet och integritet
R-2010/0342 Betänkandet Lätt att göra rätt – om förmedling och brottsskadestånd

Annons
Annons