search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser

Sexköpslagen har fungerat
Förbudet mot köp av sexuella tjänster har varit ett verksamt medel för att bekämpa prostitution och människohandel. Den slutsatsen drar regeringens särskilda utredare justitiekansler Anna Skarhed, som i juli överlämnade sitt slutbetänkande till justitieminister Beatrice Ask.

Skarhed har utvärderat hur sexköpslagen, som nu varit i kraft i dryga tio år, har fungerat i praktiken. Skarhed konstaterar att lagen varit effektiv så till vida att prostitutionen i Sverige inte har ökat sedan förbudet mot köp av sexuella tjänster infördes, vilket den gjort i jämförbara länder.

I utredningen föreslår Anna Skarhed att det inrättas ett nationellt centrum med uppgift att leda samarbetet mot prostitution och människohandel. Hon vill också höja straffmaximun för köp av sex från sex månaders fängelse till tolv månader.

SOU 2010:49 Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering 1999–2008

Poliser efterlyser omvänd bevisbörda
Personer som är tidigare dömda för grova brott borde tvingas bevisa att deras egendom inte skapats genom brott. Förslaget framfördes av Söderortspolisens grupp mot yrkes- och livsstilskriminella i en skrivelse till Justitiedepartementet under sommaren. Enligt skrivelsen kan polisen i dag ingenting göra när de träffar på kända brottslingar som förvarar tiotusentals kronor i garderoben, eftersom det i dag är polisen som måste ta fram bevis för att pengarna härrör från brott.

Anne Ramberg i underrättelseutredning
Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg har av justitieminister Beatrice Ask förordnats som expert i utredningen om förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet (Ju 2010:03).

Nya redovisningsregler ska spara pengar
860 miljoner kronor årligen. Så mycket beräknas företagen sänka sina kostnader med enligt propositionen Enklare redovisning. Regeringen föreslår förenklingar av reglerna om årsredovisning, årsbokslut, löpande bokföring och arkivering, och bland förslagen ingår att kravet på uppgifter om de anställdas sjukfrånvaro i årsredovisningen tas bort, liksom kraven på uppgifter om löner och andra ersättningar till anställda, särskilt för varje land, och uppgiften om fastigheters taxeringsvärde. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

Prop. 2009/10:235 Enklare redovisning

Polisen granskar gamla mordfall
Samtliga ouppklarade mordutredningar i Sverige ska gås igenom på nytt. Syftet är att se i vilka utredningar det är möjligt och meningsfullt att fortsätta utredningen med ytterligare åtgärder. Professor Leif GW Persson ansvarar för genomgången, som har sin grund i den granskning som genomfördes av hur mordet på Pernilla Hellgren i Falun utretts och den kritik som framkom där.

Omorganisation ger snabbare utredning
Den 1 januari 2009 omorganiserades Åklagarmyndighetens ekobrottsverksamhet och ekobrottsutredningarna koncentrerades till sex orter i landet. Den nya organisationen har hittills gett goda resultat. Åklagarmyndighetens statistik visar att man nu avgör fler ärenden, att färre ärenden läggs på hög, att handläggningstiderna förkortats och att lagföringarna har ökat.

Ask vill ha nya regler för kameraövervakning
Det bör bli lättare att få tillstånd för kameraövervakning. Det hävdade justitieminister Beatrice Ask vid ett pressmöte i Malmö i juni, enligt Dagens Nyheter. Ask vill också flytta tillståndsprövningen från länsstyrelserna till en central myndighet, för att få en mer enhetlig tillämpning av reglerna. I sitt remissvar på utredningsförslaget om en ny kameraövervakningslag riktade Advokatsamfundet hård kritik mot planerna på att slopa tillståndsförfarandet för kameraövervakning i butiker.

Interaktiv behandling ska få män att sluta slå
Ett interaktivt dataprogram är Kriminalvårdens nya medel för att behandla män dömda för våld i nära relationer. Inom ramen för forskningsprojektet Reactions on display får männen utifrån filmsekvenser från ett gräl mellan sambor välja mellan svar på frågor kring olika strategier som i sin tur ger olika konsekvenser i filmen. Målet är att männen ska få tillfälle att reflektera över tankar och handlingar som de kan känna igen från sig själva.

Ny fastighetsmäklarlag föreslås
Regeringen föreslår i en lagrådsremiss en ny fastighetsmäklarlag som ska ersätta fastighetsmäklarlagen från år 1995. Förslaget innebär förstärkningar av konsumentskyddet, bland annat genom tydligare regler för mäklarens roll som opartisk mellanman och krav på förbättrad information till säljare och köpare. Den nya fastighetsmäklarlagen föreslås träda i kraft den 1 april 2011.

Socialtjänsten brister i rättssäkerhet
Rättssäkerheten för enskilda är svag inom socialtjänsten och individernas delaktighet och inflytande är begränsat. Det visar en sammanställning som Socialstyrelsen gjort över de ärenden som länsstyrelserna behandlat under åren 2008–2009. I rapporten pekas också på dålig arbetsledning för personalen.
Sedan den första januari i år är ansvaret för tillsyn över kommunernas socialtjänst överfört från länsstyrelserna till Socialstyrelsen.

Social tillsyn – Länsstyrelsernas iakttagelser under 2008 och 2009

Polisen bra på bemötande
70 procent av 5 000 tillfrågade brottsoffer tycker att de fick ett bra bemötande av polisen. Det visar en stor enkätundersökning som Rikspolisstyrelsen gjorde under 2009. Däremot hade många inte fått tillräcklig information om brottsofferstöd och sina rättigheter till ekonomisk ersättning.

Europeisk juridik samlad på nätet
I juli lanserades den första versionen av den europeiska webbportalen E-justice. Här kan man hitta information på samtliga EU-språk om både EU-rättsliga och nationella juridiska områden.
Syftet med portalen är att underlätta för människor att hitta information om olika rättsliga frågor.

https://e-justice.europa.eu

Prövningstillstånd för alla mål i överrätt?
Domstolarna ska enligt regeringen avgöra alla mål snabbt och kompetent. För att nå ditt vill utredaren Kathrin Flossing bland annat införa ett generellt krav på prövningstillstånd i hovrätt och kammarrätt.

Prövningstillstånd är ett av flera förslag i betänkandet som regeringens utredare, hovrättspresidenten Kathrin Flossing, lade fram i slutet av juni. För att öka möjligheterna att avgöra mål snabbt med bibehållen kvalitet föreslår också Flossing nya krav på en mer formaliserad tidsplanering vid handläggningen av alla mål i domstol. Hon vill dessutom öppna för mer flexibla regler om tingsrättens sammansättning i tvistemål. I utredningen finns också förslag på hur domstolarna kan se över sina arbetsmetoder för att öka effektiviteten. 

Mål och medel – särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol (SOU 2010:44)

Brottmålsprocessen ska ses över
Regeringen beslutade i juni om en utredning för att se över vad som kan göras för att skapa ett mer effektivt brottmålsförfarande, med bibehållen kvalitet i dömandet. Utredaren ska bland annat överväga hur ansvarsfördelningen mellan åklagare och domstol kan förbättras, och om åklagare i ökad utsträckning ska kunna lagföra personer på egen hand. I uppdraget ingår också att se hur stödet till målsäganden kan förbättras. 

Dir. 2010:78

Flossing bli ny riksdagsdirektör
Talman Per Westerberg och gruppledarna i riksdagen föreslår att Kathrin Flossing väljs till ny riksdagsdirektör.
Kathrin Flossing är hovrättspresident i Göta hovrätt och har tidigare bland annat varit kammarrättspresident i Sundsvall, expeditions- och rättschef på Miljödepartementet och Kulturdepartementet. Kathrin Flossing har också varit departementsråd och enhetschef på Justitiedepartementet, ordförande i Kriminalvårdsnämnden och Integritetsskyddsrådet vid FRA, vice ordförande i Finansinspektionen, ledamot i EBM:s insynsråd och Klarspråksnämnden och haft ett antal utredningsuppdrag. Hon är också medlem av det kvinnliga juristnätverket Hilda.

Beslutet om att utse Flossing fattas formellt av riksdagen under hösten 2010.

Ingemar Persson nytt justitieråd
Regeringen har utnämnt hovrättsrådet Ingemar Persson till justitieråd. Ingemar Persson var lektor i civilrätt vid juridiska institutionen vid Uppsala universitet 1985–1991. År 1992 förordnades han till hovrättsassessor i Svea hovrätt. Samma år började han som rättssakkunnig i Justitiedepartementet.

Han utnämndes till rådman 1996 och tjänstgjorde därefter vid bland annat Uppsala tingsrätt till 2007. Sedan dess har han varit hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Svea hovrätt. Ingemar Persson tillträder sin tjänst som justitieråd den 1 september 2010.

Annons
Annons