search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remissärenden i vilka samfundet avgivit yttrande:
R-2009/2386 Betänkandet Modernare adoptionsregler (SOU 2009:61)
R-2010/0190 Delbetänkandet Resningsförfarandet i brottmål – återupptagande av förundersökning och rätt till biträde (SOU 2009:98)
R-2010/0210 Betänkandet Skolgång för alla barn (SOU 2010:5)
R-2010/0331 Utkast till lagrådsremiss Ett förstärkt integritetsskydd i försäkringssammanhang
R-2010/0531 Utkast till lagrådsremiss Granskning av interna modeller för att beräkna riskkänsligt kapitalkrav för försäkringsföretag
R-2010/0633 Utkast till lagrådsremiss Narkotika- och dopningslagstiftning m.m.
Annons
Annons
Annons