search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Försäkring snabb hjälp vid mordbrand

Delphi-kontoret i Göteborg drabbades av mordbrand. Tack vare avbrottsförsäkringen fick byrån snabbt igång verksamheten igen.

Mitt i natten den 12 mars 2008 kastade någon in brandfacklor i den lilla lampaffären i centrala Göteborg. Efter en stund var hela lokalen övertänd. Det rörde sig om en missriktad uppgörelse i undre världen — gärningsmännen hade förväxlat butikens ägare med en företrädare för ett skumraskföretag.

På de tre våningarna ovanför butikerna har Advokatfirman Delphi i Göteborg sitt kontor. Brandkåren var på plats bara några minuter efter larmet, men innan eldsvådan var under kontroll hade lågorna letat sig vidare upp till advokatbyrån.

Räddningstjänstens insats gjorde att skadorna i advokatbyråns lokaler blev begränsade. De egentliga brandskadorna drabbade bara det första våningsplanet.  Advokatkontorets övriga våningar drabbades av röklukten och av ett mikroskopiskt finkornigt sotdamm.

Advokatkontoret var stängt fyra veckor. Men Delphi kunde fortsätta sin verksamhet utanför kontoret. Medarbetarna använder bärbara datorer. Det mesta aktmaterialet finns inskannat och lagrat på servrar och var alltså tillgängligt för medarbetarna, som hjälpligt kunde arbeta vidare med de pågående ärendena.

Följderna av branden innebar ändå ett väsentligt avbräck det såg man med en gång i räkenskaperna, berättar Per Håkansson, managing partner på Delphi i Göteborg.

 Försäkringsbolagen gjorde ett fantastiskt bra akutarbete för att se till att advokatbyrån kunde komma i gång så fort som möjligt, säger Per Håkansson. De gjorde sitt bästa för att minimera katastrofläget.

Branden medförde en rad praktiska problem. Röklukten satte sig i allt. Månader efter branden kunde mottagarna känna på lukten att ett brev kom från Delphi.

 Försäkringsbolagen ställde upp med att ta fram konferensutrymmen och gjorde verkligen vad de kunde, understryker Per Håkansson.

Efter akuttiden kunde Delphi ta merparten av lokalerna i besittning. Men byrån var tvungen att helt avstå från att använda första planet med reception, väntrum och konferensrum.

Det tog mer än ett halvår innan det blev möjligt att återuppta en mera normal verksamhet på kontoret.

Senare diskuterade advokatbyrån med försäkringsbolaget om avbrottsförsäkringen. Delphi kunde påvisa att byrån hade haft ett väsentligt tapp i omsättningen, och även kostnader, som skulle ersättas enligt avbrottsförsäkringen. Det finns inte någon beloppsgräns för ersättningen, men däremot en tidsgräns — ersättning för avbrott lämnas för högst 12 månader.

 Det omedelbara driftstoppet blev väl ersatt genom försäkringen, säger Per Håkansson. Men avbrottet fick också långsiktiga följder. Byrån hade inte tillgång till sin reception under åtta månaders tid. Att inbearbeta befintliga och potentiella klienter på nytt har tagit tid. Allt sådant ger effekter i räkenskaperna som sträcker sig längre än ett år.

Redan före branden hade Delphi arbetat med skadeförebyggande åtgärder. Sedan några år skannar byrån in det mesta av inkommande post och sparar den på servrar, inte bara lokalt i Göteborg utan också i Stockholm. Även det egenproducerade materialet sparas.

Inga värdehandlingar förvarades på kontoret. Originaldokument finns mestadels hos huvudmännen eller förvaras i kassaskåp på advokatbyrån medan ärendena pågår.

Vid branden blev inget ”levande material” i advokatbyråns ärenden förstört.

Efter branden har Delphi installerat brand- och rökdetektorer i lokalerna, och satt in ytterligare automatiska branddörrar som stängs vid brandfara.

Per Håkansson vill rikta en uppmaning till advokatkollektivet:
 Se till att förvara så lite som möjligt av originaldokument och arbetsmaterial öppet i kontorslokalerna! På så sätt minimerar man riskerna för allvarliga driftsavbrott om man drabbas av brand eller andra skador på lokalerna. Därutöver bör man kontinuerligt se över både brandskyddet och försäkringsskyddet.

Magnus Andersson

Glöm inte bort avbrottsförsäkringen
Advokater är ofta väl insatta i behovet av ansvarsförsäkringsskydd för fel eller försummelse som man kan förorsaka klienter i verksamheten.

 Det är lätt att förbise att kontorsförsäkringen kan vara minst lika viktig för att inte äventyra advokatbyråns verksamhet, säger Anders Bergsten på Willis, som ansvarar för Advokatsamfundets försäkringar.

Kontorsförsäkring förknippas i första hand med skydd för inventarier i samband med brand eller stöld, men den innehåller mycket mer. Ett viktigt skydd som en del av kontorsförsäkringen är extrakostnadsförsäkringen, som ersätter kostnader för att återuppta verksamheten så snabbt som möjligt efter ett avbrott i verksamheten, exempelvis en brand. Försäkringen omfattar extrakostnader för att hyra en annan lokal, hyra av nya datorer et cetera.

En extrakostnadsförsäkring omfattar inte täckningsbidragsbortfall, ett skydd som alltid ingår i en avbrottsförsäkring.

En vanlig föreställning är att endast tillverkande företag har behov av avbrottsförsäkring och att en extrakostnadsförsäkring normalt erbjuder tillräckligt skydd för företag som bedriver kontorsverksamhet. Det som visade sig i Delphi-fallet är att avbrottsförsäkringen kan vara minst lika viktig för företag som bedriver kontorsverksamhet.

Advokatsamfundet har under många år erbjudit sina medlemsföretag en kontorsförsäkring som är anpassad till advokatverksamhet. Denna försäkring täcker de behov som de allra flesta medlemsföretagen har och omfattar både extrakostnads- och avbrottsförsäkring. Andra försäkringsskydd som omfattas av kontorsförsäkringen är till exempel allmän ansvarsförsäkring, rättsskydd och tjänsteresa.

Så skyddar du din byrå
Det första steget i skadeförebyggande arbete är att minska verksamhetens sårbarhet, till exempel genom att flytta ut viktiga dokument från byggnaden och arbeta med flera olika backupsystem, enligt Jerker Arbin, riskingenjör på Willis. Den delen av arbetet ska minimera behovet av det fysiska kontoret. Det andra steget är att se över hur man kan skydda lokalen. Det handlar om allt från brand- och inbrottslarm och sprinkler till enkla rutiner för låsning och förvaring. Det är viktigt att inte glömma bort lokalernas läge och de små möjligheter man har att påverka övriga hyresgästers säkerhetsarbete. Vid skadeförebyggande brandskyddsarbete finns det enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ett delat ansvar för brandskyddet mellan fastighetsägare och hyresgäst. Gemensamt ansvarar man för att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Detta kommer in i det tredje steget, att sköta och kontrollera det skydd man har byggt in i verksamheten.

 Det är viktigt att komma ihåg att lagarna i första hand lägger vikt vid personsäkerhet. För en verksamhet måste man sedan komplettera med en lämplig nivå på egendomsskyddet, säger Jerker Arbin.

Advokatsamfundets försäkringsförmedlare Willis har riskingenjörer som arbetar för att tillsammans med kunderna utveckla en lagom nivå på skydd och säkerhet.

Målet är att arbeta med kundernas hela riskbild. Brand är ofta det skadescenario som ger de största konsekvenserna för avbrott i en verksamhet. Men brand är bara en risk att ta hänsyn till. Det gäller att få med allt från vanliga vattenskador till hur verksamheten är skyddad mot sabotage, hot och skadegörelse.

Annons
Annons
Annons