search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

EU enigt om misstänktas rätt till tolk

Trots kritik för alltför svaga rättssäkerhetsgarantier godkände EU:s ministerråd i juni det svenska ordförandeskapets förslag om rätt till tolk och översättning för misstänkta.

Rådet för rättsliga och inrikes frågor, bestående av EU:s justitieministrar, bekräftade i början av juni det förslag till direktiv om tolkning och översättning i brottmål som rådet, Europaparlamentet och kommissionen kom överens om.

Direktivet utgör det första steget i den färdplan för arbetet med att stärka processuella rättigheter i brottmål som togs fram under det svenska ordförandeskapet i höstas.

Direktivet innebär att misstänkta eller tilltalade som inte förstår det språk som används vid det straffrättsliga förfarandet ska förses med tolkning inför till exempel polis och domstol. Medlemsstaterna ska också se till att en misstänkt eller tilltalad som inte förstår språket förses med översättning av handlingar som är väsentliga för att få en rättvis rättegång. Under förutsättning att rätten till en rättvis rättegång inte åsidosätts får en muntlig översättning eller en muntlig sammanfattning av handlingarna ske.

Det direktiv som ministerrådet nu beslutat om har fått kritik från bland andra Rådet för advokatsamfunden i EU, CCBE, och EU:s kommissionär för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap, Vivian Reding, för att vara alltför svagt. Reding har därför presenterat en alternativ text, som bland annat garanterade misstänkta skriftlig översättning av alla grundläggande dokument, inte bara en muntlig genomgång. Dessutom ansåg Reding att tolk ska finnas till hands inte bara i rätten, utan också för samtal med advokat och under polisförhör, och att alla EU-medborgare ska ha rätt till juridisk rådgivning innan de avsäger sig rätten till tolkning och översättning.

Ulrika Brandberg

Annons
Annons
Annons