search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

”Svartlistning” måste kunna överklagas

Att förklara en advokat som olämplig som offentligt biträde utan att beslutet kan överklagas innebär en rättskränkning, skriver JO i ett beslut, där Migrationsverkets så kallade svartlistning kritiseras.

Migrationsverkets rutiner för att bedöma offentliga biträdens lämplighet är rättsligt genomtänkta, men för att vara godtagbara måste beslut om att förklara någon olämplig också kunna överklagas. Det skriver justitieombudsmannen Hans-Gunnar Axberger i ett beslut.

Bakom JO-anmälan står en advokat som fått besked från Migrationsverket om att han inte anses lämplig som offentligt biträde i utlänningsärenden, och därför inte kommer att förordnas som detta.

JO Axberger konstaterar i sitt beslut att det ligger i Migrationsverkets uppdrag att bedöma lämpligheten hos de ombud som förordnas som offentliga biträden. JO anser också att verkets rutiner för att bedöma lämpligheten är bra. Däremot är det enligt JO inte acceptabelt att verket förklarar en person som uppfyller de formella kraven på ett biträde som olämplig, utan att detta beslut kan överklagas.

Det finns i dag inget lagstöd för hur sådana formliga beslut ska fattas. JO har därför sänt sitt beslut också till berörda lagstiftningsinstanser.

Advokatsamfundet har redan tidigare pekat på problemen med Migrationsverkets så kallade svartlistning av biträden, bland annat i ett brev till Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson den 17 mars 2009.

Generalsekreterare Anne Ramberg är nöjd med JO:s beslut.
– JO fastslår på ett klart och tydligt sätt det vi hela tiden sagt från Advokatsamfundet, att beslut om att stänga av ett biträde måste vara rättssäkra, transparenta och gå att överklaga, säger hon. 

Ulrika Brandberg