search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remissärenden, i vilka samfundet avgivit yttrande

R-2010/0029 Departementspromemorian Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m. (Ds 2009:58)
R-2010/0176 Promemorian Ändrade skatteregler för investeringsfonder och deras delägare
R-2010/0230 Förslag till förändringar i miljöbalken (1998:808) och förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (FAPT)
R-2010/0426 Promemoria med utkast till lagråds-remiss Bättre möjlighet till skuldsanering
R-2010/0491 Frågeformulär med anledning av den på-gående utvärderingen av den nationella handlings-
planen för mänskliga rättigheter 2006–2009

Annons
Annons