search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser

Advokatsamfundets ledning mötte nya JK
I slutet av april möttes representanter för Advokatsamfundet och nytillträdde justitiekanslern Anna Skarhed för ett samtal om gemensamma frågor. Vid mötet behandlades bland annat JK:s tillsyn över advokaterna och ersättningen till advokater med offentligfinansierade uppdrag. Det blev en bra diskussion om JK:s talerätt och granskning av advokaternas kostnadsräkningar.

Från samfundet medverkade generalsekreterare Anne Ramberg, ordförande Tomas Nilsson, vice ordförande Claes Zettermarck, disciplinnämndens ordförande Lena Frånstedt Lofalk, disciplinnämndens vice ordförande Börje Samuelsson, chefsjurist Maria Billing samt ställföreträdande chefsjuristerna Johan Sangborn och Helene Lövung.

Frågeförbudet i RB ska även gälla patentombud
Regeringen föreslår i en proposition att de som har auktoriserats som patentombud i särskild ordning inte ska få höras i rätte-gång om förtrolig information som de har fått kännedom om i sin yrkesutövning och som rör patenträttsliga angelägenheter. Regeringen lämnar också förslag till en ny lag om auktorisation av patentombud. Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 september 2010.

Advokatsamfundet avstyrkte i sitt remissvar på betänkandet Auktorisation av patentombud (SOU 2007:27) förslaget. Advokatsamfundet konstaterade att motivet till förslaget att utvidga frågeförbudet var att det skulle minska obalansen i patentprocesser i USA. Skälet för en utvidgning av frågeförbudet var därmed inte i första hand att undvika oönskade resultat i svenska rättegångar, vilka rättegångsbalken är avsedd att reglera.
Regeringens proposition 2009/10:202

HD: Skattetillägg inte hinder för åtal
Högsta domstolen har meddelat två avgöranden om skattetillägg och lagföring. I besluten finner HD att förbudet mot dubbla förfaranden i brottmål i Europakonventionens tilläggsprotokoll nr 7, artikel 4, inte hindrar att den som har på-förts skattetillägg för oriktiga skatteuppgifter också åtalas för skattebrott.

HD var inte enig om besluten.
HD:s beslut den 31 mars 2010 i målen nr B 5498-09 och B 2509-09

"Synnerligen ömmande omständigheter”
Hovrättsrådet Eva Lönqvist ska kartlägga tillämpningen av utlänningslagens undantagsbestämmelse om synnerligen ömmande omständigheter som grund för uppehållstillstånd, särskilt när barn är berörda.

Kartläggningen ska avse tilllämpningen hos både Migrationsverket och migrationsdomstolarna samt vägledande domar av Migrationsöverdomstolen.

Små bolag kan slippa revision
Små aktiebolag ska få välja om bolaget ska ha en revisor eller inte. Det föreslår regeringen i en proposition. Syftet med förslaget är att aktiebolagen så långt som möjligt ska få avgöra vilka tjänster som bolagen behöver för sin organisation och förvaltning.

Sveriges advokatsamfund är positivt till att revisionsplikten avskaffas för små företag. ”Ett monopol bryts och fri konkurrens införs. Många företag kan spara kostnader” skrev man bland annat i remissvaret till utredningen.
Prop. 2009/10:204

Utredare vill ha tydligare upphovsrätt
Upphovsrättsutredningen föreslår nya, tydligare avtalsbestämmelser i upphovsrättslagen samt utvidgade och förenklade bestämmelser om avtalslicenser.

Utredaren, professor Jan Rosén, föreslår i sitt slutbetänkande bland annat att en upphovsman som regel ska ha rätt till ersättning när upphovsrättigheterna överlåts till någon som avser att nyttja dem i förvärvsverksamhet och att en arbetsgivare som utgångspunkt ska ha en viss begränsad nyttjanderätt till upphovsrättsligt skyddat material som skapats i anställningsförhållanden.
Avtalad upphovsrätt (SOU 2010:24)

Sexualbrottslingar kan tvingas till vård
Eftervård kan bli obligatorisk för den som har dömts för sexualbrott. Ett förslag om detta övervägs av regeringspartiernas rättspolitiska arbetsgrupp. Förslaget innebär att en ny typ av påföljd införs, med krav på vård efter fängelsestraffet.

Det är sjukvården som ska bedöma vilken vård den dömde ska få och vilken omfattning vården ska ha. Den som avviker från behandlingsplanen ska bli inlåst på nytt en längre tid, enligt förslaget.

Samfundet på Justitiedepartementet
Den 29 april besökte representanter för Advokatsamfundet Justitiedepartementet för att utbyta information om centrala frågor. Från departementet medverkade bland andra justitieminister Beatrice Ask, expeditionschefen Nils Öberg samt rättscheferna Per Hall och Stefan Johansson. De berättade bland annat om grundlagspropositionen och om aktuella lagstiftningsprojekt.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg informerade om samfundets proaktiva tillsyn över ledamöterna och förslaget om en förändring av femårskravet för att antas som ledamot. Hon tog också upp frågan om timkostnadsnormen och de problem som är förknippade med den.

Från Advokatsamfundet deltog också ordförande advokat Tomas Nilsson, vice ordförande advokat Claes Zettermarck, disciplinnämndens ordförande advokat Lena Frånstedt Lofalk, chefsjurist Maria Billing samt ställföreträdande chefsjuristerna Johan Sangborn och Helene Lövung.

Ett fåtal unga står för ungdomsbrotten
Det är relativt vanligt att ungdomar åtminstone vid något enstaka tillfälle begår brott. Brottsligheten är dock skevt fördelad och en mindre andel av de unga svarar för en betydande del av den totala brottsligheten bland ungdomar. Det visar Skolundersökningen om brott som Brottsförebyggande rådet (Brå) har publicerat.

Enligt Brås utredare har de ungdomar som begår många brott relativt ofta problem både i skolan och hemma. De umgås ofta med andra ung-domar som begår brott och
de har en tillåtande attityd till att begå brott.

Pojkar begår oftare grövre stöld- och våldsbrott än flickor, och är något mer utsatta för våld än flickor. Något fler flickor än pojkar uppger att de har blivit hotade så att de har känt sig rädda.
www.bra.se

Hotade och förföljda personer ska få skydd
Regeringen har beslutat att ge Rikspolisstyrelsen i uppdrag att förstärka skyddet för personer som konstateras vara utsatta för förföljelse och hot. Det ska ske genom att polisen ser till att de personerna kan få larm- och skyddspaket. Rikspolisstyrelsen får 6,5 miljoner kronor för att genomföra åtgärderna.

Information ska öka rättssäkerheten
JO har upprepade gånger kritiserat Kriminalvården för hur man hanterar granskningen av brev till intagna. För att förbättra rättssäkerheten kring brevhanteringen satsar Kriminalvården nu på information om de lagar och rutiner som gäller. Nyligen fick bland annat samtliga verksamheter inom myndigheten ett flödesschema som illustrerar hur posten ska hanteras.

Ekobrottshanteringen utreds av Strömberg
Lagmannen Stefan Strömberg ska, på regeringens uppdrag, se över rättsväsendets hantering av ekonomisk brottslighet. Ansvaret för att utreda misstänkt ekonomisk brottslighet och besluta om åtal är i dag delat mellan Ekobrottsmyndigheten å ena sidan och Åklagarmyndigheten och polismyndigheterna å andra sidan. Utredaren ska bedöma om bekämpningen av ekonomisk brottslighet kan bli mer effektiv och rättssäker genom att all polis- och åklagarverksamhet avseende ekobrott koncentreras till Ekobrottsmyndigheten.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2011.

Annons
Annons
Annons