search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Titel: Barnrättens grunder
Författare: Johanna Schiratzki
Förlag: Studentlitteratur
Boken behandlar barnets rättsliga ställning i familjen och i samhället. Här redogörs bl.a. för barnkonventionen i svensk rätt, den rättsliga regleringen av faderskap, moderskap och adoption, frågor kring förmynderskap, god man och ställföreträdare och underhållsstöd. Vidare analyseras barns med- och självbestämmanderätt liksom hur en balans mellan barnets bästa och barnets vilja skall uppnås, särskilt i samband med vårdnadstvister. Viktiga lagändringar sedan tredje upplagan kom ut 2006 är bl.a. införande av könsneutrala äktenskap år 2009.

Titel: Familj, religion, rätt
Författare: Anna Singer, Maarit Jänterä-Jareborg & Astrid Schlytter, red.
Förlag: Iustus
Möten mellan olika religiösa, rättsliga och kulturella traditioner och värderingar är grunden i denna ämnesöverskridande antologi, där forskare från Sverige och Turkiet analyserar gemensamma företeelser i dagens turkiska och svenska samhällen. Artiklarna behandlar svåra och kontroversiella frågor som rör familjerätt och speciellt kvinnor och barns villkor.
Bidragen återger de anföranden som hölls inom ramen för kursen Familj, religion och rätt, höstterminen 2008, ett samarbete mellan svenska universitet och svenska forskningsinstitutet i Istanbul.

NY DATABAS: WESTLAW INTERNATIONAL
Nu har biblioteket abonnemang på Westlaw International, en omfattande internationell fulltextdatabas med juridiskt material från USA, Storbritannien, Australien och andra engelskspråkiga länder.
Westlaw innehåller bl.a. lagstiftning, praxis, ett stort antal juridiska tidskrifter i fulltext, nyhetsbevakning från stora delar av världen och EG-rättsligt material.
Du kan själv söka i Westlaw på biblioteket eller få hjälp med att söka fram information via telefon eller mejl.
Biblioteket har också abonnemang på Zeteo (Norstedts juridik) med ett 70-tal av lagkommentarerna ur serierna Norstedts gula och blå bibliotek och Laghandboks-serien samt Karnov (Thomson Reuters).

INKÖP INOM SPECIELLA ÄMNESOMRÅDEN
Biblioteket satsar nu lite extra på inköp
av litteratur inom ämnesområdena internationell skiljedomsrätt och mänskliga rättigheter.
För att se vad som är nytt på biblioteket kan du söka i webbkatalogen som du når via bibliotekets webbplats www.juridiskabiblioteket.se. I katalogen, klicka på ”nyheter” eller sök på ämnesområde. På webbplatsen läggs också nyförvärvslista
ut varje/varannan månad.

Annons
Annons