search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Ersätts för inställd förhandling

Högsta domstolen tillerkänner två advokater ersättning för en del av den tid de planerat in för en huvudförhandling som ställdes in. HD ändrar därmed på ett beslut från Svea hovrätt.

De båda advokaterna hade uppdrag som offentlig försvarare, respektive målsägandebiträde i ett mål, som överklagats till hovrätten. Huvudförhandlingen sattes ut till elva dagar, med start den 30 oktober 2008. Den 24 oktober ställdes dock huvudförhandlingen in, då överklagandena hade återkallats. Advokaterna yrkade då på ersättning för tidsspillan, eftersom de uppger att de inte kunnat utnyttja den inplanerade förhandlingstiden för andra uppdrag. Svea hovrätt godkände inte yrkandena. Domstolen ansåg inte att det fanns någon rättslig grund för att be-
vilja ersättning för tidsspillan när en förhandling ställts in.

Högsta domstolen delar uppfattningen att bestämmelserna om tidsspillan inte är tillämpliga, eftersom advokaternas arbetstid inte tagits i anspråk. Enligt HD följer det dock av allmänna kontraktsrättsliga principer att advokater ska kunna få ersättning om en förhandling ställs in eller förkortas på ett sätt som får omfattande återverkningar på advokaten. HD beskriver i sitt beslut ersättningen som ” ett slags avbeställningsersättning” och skriver att denna ska ”ta sikte på den tid som inledningsvis kan behövas för att ställa om till andra uppgifter”. Därför beviljar HD advokaterna ersättning för en del av den tid som förhandlingen planerats ta. Två justitieråd skriver i ett särskilt yttrande att reglerna om ersättning för tidsspillan borde kunna vara tilllämpliga i fall som detta, men att HD:s tidigare praxis förhindrar det.
Advokatsamfundet har yttrat sig i målet. I sitt yttrande skriver samfundet bland annat att det inte kan ”anses rimligt att advokaten har att bära det ekonomiska ansvaret för att domstolarna tvingas eller väljer att ställa in bokade huvudförhandlingar”.

HD mål nr Ö 4918-08

Annons
Annons