search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

EU-parlamentariker vill ha stärkt skydd för misstänktas rättigheter

Det svenska ordförandeskapets förslag om stärkta rättigheter för brottsmisstänkta är för svagt. Det anser Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, som vill utvidga förslaget.

Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor behandlade i april rådets förslag till stärkta rättigheter för brottsmisstänkta, som lades fram i oktober. Utskottet vill dock gå längre än förslaget, och röstade för ett tillägg till det. I praktiken innebär det att utskottet ger sitt stöd till kommissionären Vivian Redings förslag om rätten till tolkning och översättning för misstänkta i brottmål.

Under det svenska ordförandeskapet enades EU:s medlemsstater om att skapa ett bindande direktiv om rätten till tolkning och översättning. Förslaget fick kritik från såväl advokatorganisationen CCBE som kommissionären för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap, Viviane Reding, för att vara allt för svagt. I mars la Reding fram ett nytt förslag, som stärker rätten till tolkning och översättning ytterligare.

Redings förslag innebär bland annat följande:
• Misstänkta ska ha rätt till en skriftlig översättning av alla grundläggande dokument, inte bara en muntlig genomgång.
• Tolk ska finnas till hands inte bara i rätten, utan också för samtal med advokat och under polisförhör.
• Alla EU-medborgare ska ha rätt till juridisk rådgivning innan de avsäger sig rätten till tolkning och översättning.

Efter utskottets omröstning ska EU-parlamentet ta ställning till vilket förslag som ska gälla.

Viviane Reding, kommissionär för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap, säger i en kommentar att hon är glad att utskottet vill värna om rätten till en rättvis rättegång.
– Det är viktigt att vi inte faller för frestelsen att nöja oss med ett allt för svagt förslag. Direktivet måste hålla samma nivå som EU:s rättighetsstadga och Europakonventionen, fastslår Reding. 

Ulrika Brandberg

Annons
Annons