search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Bolagsjuristerna: Pris, kvalitet och service fäller avgörandet

Krisen har tvingat företagen att se över kostnaderna för advokattjänster. Nu stundar bättre tider. Men kostnadsmedvetenheten är här för att stanna, anser bolagsjuristerna.

Ekonomisk kris innebär besparingskrav i stora delar av näringslivet. Kraven har också märkts för bolagsjuristerna. Tidskriften European Lawyer återger i sitt marsnummer an stor undersökning genomförd av International In-house Counsel Journals (IICJ). 200 bolagsjurister från mer än 60 länder har svarat på frågor om sina köp av juridiska tjänster. Och tendensen är tydlig: man köper mindre nu än före krisen.

De bolagsjurister som besvarat enkäten uppger att de sänkt sina kostnader för advokattjänster med fem procent under lågkonjunkturen. Men det är stora skillnader mellan olika delar av världen. I USA och Storbritannien är minskningen hela 14 procent. I de nordiska länderna har nedgången varit betydligt mindre, bara tre procent enligt studien.

Electrolux chefsjurist Cecilia Vieweg har som så många andra fått dra ned på köpet av juridiska tjänster under krisen.
– Det är ju den värsta lågkonjunkturen i modern tid som vi upplevt. Då blir det så att man måste se över alla kostnader. Juridiktjänsterna är inget undantag, säger hon.

Förändringen är inte bara av ondo:
– Krisen har också gett möjligheter att få till andra prisstrukturer med advokatbyråer, och då främst advokatbyråer i USA, där man har varit väldigt lyhörd för att få till olika arrangemang, konstaterar Vieweg.

Maktskifte
Lågkonjunkturen har alltså, enligt Cecilia Vieweg, gett ökade möjligheter för storföretagen att förhandla om priset på advokattjänsterna. Det är en bild som stämmer väl överens med undersökningen i IICJ. Enligt European Lawyers tolkning av undersökningen har maktbalansen mellan advokatbyråer och bolagsjurister förändrats och advokatbyråerna tvingas anpassa sig till nya krav. Forskarna bakom IICJ:s undersökning förutspår att maktförskjutningen kommer att leda till bestående strukturomvandlingar, där advokatbyråerna måste börja arbeta med att sänka sina kostnader och att öka sin effektivitet.

Ericssons chefsjurist Carl Olof Blomqvist tycker att advokatbyråerna hittills haft svårt att hänga med i utvecklingen. I stället för att satsa på effektivitet och kostnadskontroll som klientföretagen har byråerna i ett antal år bara anställt fler och fler biträdande jurister, hävdar han. Samtidigt, och som en följd av det, har advokaternas tjänster blivit allt dyrare.
– Man kan lätt få intrycket av att många advokatbyråer inte gjort så stora ansträngningar för att rationalisera och effektivisera sin verksamhet, utan snarare bara ökat sina arvoden i goda konjunkturer för att på så sätt balansera kostnadsökningar, bland annat till följd av egen tillväxt, säger han.

Även Cecilia Vieweg tycker att strukturomvandlingen hittills märkts mer i USA än i Sverige.
– Jag upplever nog att den prispress man känt av hos de amerikanska byråerna inte riktigt finns i Sverige, säger hon.

Advokater tar traditionellt betalt per arbetad timme. Men timdebitering är inte bolagsjuristernas favoritmodell, det är tydligt.
– Den traditionella timdebiteringen har ofta inget samband med klientens intressen i det specifika ärendet – många hävdar att det förhåller sig tvärtom – ju mer ett ärende överarbetas desto mera betalt till advokaterna, säger Carl Olof Blomqvist, men tillägger att han inte tror att välrenommerade byråer arbetar på det sättet.

Det har dock blivit lättare att förhandla om alternativa betalningsmodeller som rabatterade timarvoden, estimat och tak för vad ett uppdrag får kosta. För Tove Cederborg, chefsjurist i Vattenfallkoncernen, är kontrollen över budgeten central.
– Det är viktigt att vi vet vad det kommer att kosta, att vi har kontroll över kostnadsbilden. Vi försöker få en kostnadsuppfattning eller fast pris. Vi har ett ansvar mot våra interna klienter att vi levererar kostnadseffektivt, säger hon.

Upphandlar mer
Priset och hur arvodet utformas är viktigt för bolagsjuristerna, det visar också IICJ:s undersökning. Över 80 procent av de tillfrågade bolagsjuristerna har begärt att anlitade advokatbyråer ska se över prissättningen och arvodesmodeller. Enligt forskarna bakom studien ser bolagsjuristerna också fortlöpande över sina avtal med advokatbyråerna. ”Dåligt resultat och höga kostnader accepteras inte längre. Leverera till bra pris, eller förlora uppdraget”, sammanfattar de den nya mentaliteten hos bolagsjuristerna.

Chefsjuristerna bekräftar bilden av att man satsat allt mer på upphandling och utvärdering av juridiktjänsterna de senaste åren. Och enligt Carl Olof Blomqvist är det pris, kvalitet, och serviceförmåga samt engagemang i de konkreta ärendena som fäller avgörandet vem man ska anlita. 

Cecilia Vieweg konstaterar att hennes företag blivit mycket mer organiserat i sin upphandling av juristtjänster.
– Vi inviterar ett par byråer, och sedan utvärderar vi deras offerter. Vi har också en mycket tydligare budget- och kostnadsuppföljning internt. Jag har till exempel här på ”Legal Affairs” en ekonom som jobbar med kostnadsuppföljning av våra externa kostnader globalt, berättar Cecilia Vieweg.

– Det är en läroprocess, men vi har blivit duktigare på att handla upp tjänster och koordinera tjänster. Vi försöker också se till att det finns interna jurister med i de stora projekten för att få en kunskapsöverföring. Våra externa jurister lär mycket av oss och om branschen, sedan kan man försöka få lite korsbefruktning, säger Tove Cederborg.

Konstant otrohet
Tiden när ett stort företag kunde hålla sig med en advokatbyrå och vara den trogen tycks vara förbi. Nu gäller upphandling och noggrann uppföljning.
– Vi brukar säga att vi är konstant otrogna när vi får frågor om vilken som är ”vår” advokatbyrå, säger Tove Cederborg.
Hon konstaterar att det finns mindre än en handfull byråer i Sverige som kan lämna rådgivning i alla länder där företaget är verksamt. Utöver de byråerna köper man ibland specialisttjänster från mer nischade byråer.

Specialisering är alltså en viktig faktor vid valet av byrå. En annan är förmågan att ta ett helhetsgrepp över många länder samtidigt.
– Vid stora internationella projekt försöker vi ibland upphandla så att vi får en paketlösning för alla länder på en gång. Det är väldigt attraktivt de gånger då vi slipper koordinera alla länder, det kan vara en specialfråga som vi vill ha belyst i ett antal länder, säger Tove Cederborg.

Det finns byråer som klarar detta grepp, berättar Cederborg, men det verkar vara ganska ovanligt att klienterna frågar om sådana gränsöverskridande tjänster.

Carl Olof Blomqvist efterlyser mer projektledarkunskaper hos byråerna.
– Många uppdrag har den karaktären att en person med bra projektledarkunskap kan bidra till att projektet genomförs på ett mer effektivt sätt, vilket ger nöjdare kunder som också är mer benägna att acceptera debiterat arvode, säger han.

Gör mer, köper mer
Advokaterna är viktiga för storbolagen. Men det allra mesta juridiska arbetet gör ändå företagens juristavdelningar själva. På Vattenfall är detta en uttalad strategi, att använda de egna juristerna så långt det bara är möjligt och köpa advokattjänster för arbetstoppar och mycket specialiserade uppgifter.
– Det är en av de viktigaste delarna i mitt arbete, att optimera de kvalificerade medarbetarna vi har och köpa in så lite som möjligt, säger Tove Cederborg.

Även Carl Olof Blomqvist uppger att allt mer av juridiken görs ”in-house”.
– Med en ökande skillnad i kostnad för interna juristtimmar och externa juristtimmar kommer den utvecklingen nog att fortsätta, säger han.

Även Cecilia Vieweg uppger att det blivit allt mer arbete som sköts internt. Samtidigt har behovet av advokattjänster ökat konstant under de senaste tio åren.
– Det är primärt av tre olika orsaker. Den första är att juridiken får en allt viktigare roll i affärerna. Sedan är det att affärerna blir allt mer komplexa, och slutligen att den sammanlagda bördan av tillämpliga regler hela tiden ökar, sammanfattar Cecilia Vieweg.

Advokaterna professionella
Storföretagen kommer alltså troligen att fortsätta köpa advokattjänster. Och trots att det finns önskemål om förändringar tycker Tove Cederborg att advokaterna blivit allt mer flexibla och professionella.
– Dessutom har de blivit bättre på att möta kundens behov. ”Vad kan jag göra för dig för att hjälpa dig som bolagsjurist?” De har också blivit bättre på att presentera sitt underlag på ett sätt så att ickejurister förstår, säger Cederborg.

Carl Olof Blomqvist, Cecilia Vieweg och Tove Cederborg har alla själva varit advokater, och är väl bekanta med advokatbyråernas villkor. För dem är advokattiteln en slags kvalitetsstämpel, som mest av allt vilar på advokatetiken.
Advokatetiska regler och en stark tradition borgar för fundamenta som integritet och lojalitet. I många fall tillkommer den fördelen att råd och diskussioner med advokater omfattas av så kallade legal privileges eller liknande typ av sekretess, säger Carl Olof Blomqvist.

Fakta om Undersökningen
International In-house Counsel Journals undersökning omfattade över 200 bolagsjurister från mer än 60 länder. Undersökningen presenteras i marsnumret av tidskriften European Lawyer.

Ulrika Brandberg, Tom Knutson

Annons
Annons