search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

184 miljoner mer till asylbiträden och tolkar

I den ekonomiska vårpropositionen föreslår regeringen att anslaget till offentligt biträde i utlänningsärenden ska nära nog tredubblas. I budgetpropositionen hade 93 miljoner kronor anslagits för ändamålet, men nu föreslår regeringen att anslaget ska ökas med 184 miljoner kronor. Anslaget finansierar kostnaderna för offentligt biträde och tolk i utlänningsärenden enligt utlänningslagen i den del av processen som handläggs vid Migrationsverket eller Regeringskansliet.

Finansutskottet och socialförsäkringsutskottet uppmärksammade i betänkanden hösten 2009 att utgiftsområdet under flera år har tilldelats anslag som har legat mycket under det senare påvisade behovet. Finansutskottet noterade att utfallet på anslaget för åren 2007, 2008 och 2009 var omkring 230 miljoner kronor per år, men att regeringen ändå föreslog ett anslag på 93 miljoner kronor i budgetpropositionerna för 2009 och 2010. De senaste åren har anslaget tillförts stora resurser på tilläggsbudget. Finansutskottet konstaterade att det föreföll som om anslaget systematiskt hade underdimensionerats.

Annons
Annons
Annons