search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Ledarskap som kräver lyhördhet

Konkurrensen och ärendenas komplexitet har drivit fram ett allt mer professionellt ledarskap på svenska affärsjuridiska advokatbyråer. Men fortfarande är det viktigt att kunna lyssna för att leda advokater.

Advokatverksamheten vid de stora affärsjuridiska byråerna har under de senaste åren professionaliserats allt mer, med experter inom till exempel teknik, ekonomi och personalfrågor som knyts till byråerna. Konkurrensen och ärendenas komplexitet gör också ledarskapet allt viktigare för verksamheten.

– Vi har fått mer krävande klienter som vet vad de efterfrågar. Den ökande konkurrensen har också gjort att vi måste tänka mer på hur vi bedriver verksamheten, att bli mer som en helhet och inte agera som enskilda advokater som det var för 15–20 år sedan, konstaterar Michael Wigge, MP på Vinge, och fortsätter:

– För att vara en riktigt bra byrå behöver vi vara bra i alla delar, från det att vår klient kommer in genom dörren, tills vi skickar faktura. Alla delarna måste hänga ihop.

Ledare som lyssnar

Stefan Brocker är VD och exekutiv delägare på advokatbyrån Mannheimer Swartling. Också han betonar vikten av att lyssna och skapa en gemensam vision för byrån. Det är inte alltid enkelt.

– Som delägare i en byrå har man tre roller samtidigt, ägare, chef och utförare. Den rollfördelningen gör det speciellt, säger han, och förklarar:

– Ingen är ju ”finare” än en annan, det saknas en formaliserad plattform från vilken du kan tvinga dina kompanjoner till underkastelse. Ledarskapet handlar mer om att genom ord och handling bygga förtroende och skapa acceptans för en linje men också om att fånga upp de ofta kloka idéer som finns i organisationen. Beslutsfattandet i viktiga frågor präglas ofta av konsensus.

Lyhördhet och lyssnande är alltså nyckelord för ledarskapet. Svenska advokatbyråer tycks betona just partnerskapet och de gemensamma besluten i hög grad.

Axel Calissendorff lämnade svenska Mannheimer Swartling för att som senior partner vara med och bygga upp finländska Roschiers verksamhet i Sverige. Han ser en skillnad i ledarskapsstil mellan de båda länderna, en skillnad som man tagit med sig också in i Sverige på Roschier. Calissendorff beskriver inställningen vid sin nya byrå:

– Det är ett fåtal som passar för ansvaret att leda en byrå eller en verksamhet. Den som får det förtroendet har då större frihet och verkningsgrad och förmåga att genomföra reformer i kraft av sina kunskaper och auktoritet, förklarar han.

Axel Calissendorff leder arbetet på Roschiers kontor i Stockholm. Vid sidan av ledarskapet arbetar han fortfarande med klienter.

– I grunden är jag advokat. Dessutom är det så att legitimiteten i organisationen främjas tydligt av att man har förmåga att hantera klienter och rådgivningssituationer och göra det på ett bra sätt, säger han, men konstaterar att det ändå blivit mindre klientarbete med åren.

Även Eva-Maj Mühlenbock, tidigare MP och nu ansvarig för processavdelningen på advokatfirman Lindahl, valde att fortsätta med klientarbetet under tiden som MP, om än i mindre omfattning.

– Jag kunde ibland känna att jag inte gjorde något tillräckligt bra. Den splittringen kan vara ganska svår, säger Eva-Maj Mühlenbock, som förklarar att hon inte ville släppa klientarbetet eftersom det är så intressant och givande.

Mühlenbock tror dock att utvecklingen går mot ledarskap på heltid på de stora advokatbyråerna.

På landets största advokatbyrå Mannheimer Swartling är man redan där. Stefan Brocker klargjorde när han tillträdde som exekutiv delägare och VD att han såg uppdraget som en heltidsuppgift.

– När jag slutar tror jag inte att någon kommer på tanken att göra det lite på halvfart, säger han, men förklarar att han regelbundet möter en del klienter.

Också Michael Wigge på Vinge lägger större delen av sin arbetstid på ledarskapet. Han håller dock kontakten med några få stora klienter. Det är ett sätt att hålla kontakt med verksamheten och klienternas krav, påpekar han.

Advokatbyråer tjänar pengar på att sälja sina tjänster, och av tradition har man i första hand värderat delägarnas förmåga att debitera och skapa intäkter. Ledarskap kan i den miljön ses som mindre produktivt än klientarbete.

Michael Wigge tycker dock att hans arbete uppskattas och värderas av delägarkollegerna.

– Jag gör ett arbete som delägarna beställt och valt att jag ska göra. Det tar jag som ett tecken på att de tycker att det bidrar till firman. Debitering från klient är en sak, men för att kunna leverera en professionell tjänst behöver vi ju ha andra funktioner, säger han.

Ledarskapet påverkas också av vilket vinstdelningssystem man tillämpar på advokatbyrån. Det anser i alla fall Eva-Maj Mühlenbock och Stefan Brocker, båda verksamma på byråer med så kallat ”true partnership”. Genom att delägarna delar vinsten utan koppling till debitering kan man lättare få en helhetssyn, menar de.

– Vi tror att det är enda sättet att se till att ärenden hamnar hos rätt person, säger Eva-Maj Mühlenbock.

– Jag tror att det klassiska ”eat what you kill” ibland motverkar att man lämnar ärendet till en kollega som egentligen kan den typen av ärenden bättre, förklarar hon.

Allt högre krav

De senaste årens ekonomiska kris har skakat om de stora internationella advokatbyråerna ordentligt, och i någon mån påverkat hur byråerna leds. Även i Sverige har krisen inneburit ökade krav på effektivitet. Stefan Brocker väljer att se lågkonjunkturen som en möjlighet till bättre ledarskap.

– Det har funnits ett fönster att se över kostnader och effektivisera, som har varit nyttigt för hela branschen, säger han.

Vad händer då i framtiden?

– Jag tror att den ökande rörligheten som vi sett mellan olika byråer kommer att gälla även här, så att man kan se rörelser på MP-befattningen, säger Stefan Brocker.

Brocker betonar också att vi troligen kommer att få se fler kvinnor på ledande positioner, allt eftersom andelen kvinnliga delägare i byråerna ökar.

Helt klart är att ledarskapet har börjat uppvärderas och få mer uppmärksamhet i advokatbranschen.

– Advokater ställer högre krav än någonsin på sina ledare. Jag tror att vi kommer att se fler duktiga personer som vill vara gruppledare eller byråledare. Det kommer att vara mer utbildning kring dessa frågor, och det kommer att ställas högre krav på förmåga att leda och förmåga att kommunicera som ledare, sammanfattar Axel Calissendorff.

Ulrika Brandberg och Tom Knutson

Annons
Annons