search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Titel: Juristernas nära förflutna: rättskulturer i förändring
Författare: Kjell Å. Modéer
Förlag: Santérus förlag

Denna rättshistoriska bok jämför svensk, tysk och amerikansk rättskultur från 1870 fram till våra dagar. Under 1900-talets första hälft påverkades svenska jurister av tysk rättskultur. Under efterkrigstiden fick i stället amerikansk rättskultur stort inflytande.

Här beskrivs hur den politiska kulturen i dessa tre länder präglade juristerna under ett århundrade som inrymde många och stora förändringar. Under det senaste två kvartsseklet har bland annat tillkomsten av Europeiska unionen och det svenska medlemskapet 1995 på nytt bidragit till att rätten har förändrats och därmed också juristernas kunskaper och uppgifter.

 

Titel: Patent och pirater: patentstrategier och varumärken under 100 år
Författare: Dan Brändström m.fl.
Förlag: Centrum för Näringslivshistoria

Patentfrågor har blivit allt viktigare inom näringslivet eftersom företagens tillgångar i dag i stor utsträckning utgörs av immateriella tillgångar. Men att frågor kring immateriella rättigheter även haft stor betydelse historiskt visar denna skrift.

Boken ger olika perspektiv på immaterialrätten, bland annat berättelser om strider kring intellektuell egendom och om hur stora företag som Ericsson, Alfa Laval och Asea arbetat, och arbetar, för att kunna behålla rätten till sina innovationer. Aktuella frågor kring patent och patentstrategier varvas med historiska tillbakablickar. Rapporten bygger på ett seminarium som Centrum för Näringslivshistoria arrangerade i maj 2009.

 

Ny rapport från Centrum för rättvisa: Långa handläggningstider i Norrlands domstolar

Umeåstudenter i samarbete med Centrum för rättvisa har granskat handläggningstiderna i tio domstolar i Västerbotten och Norrbotten 2009. Undersökningen visar att många fall haft längre handläggningstid än två år och att nästan 200 fall fått vänta så länge att det rör sig om kränkning av rätten till rättegång inom skälig tid enligt artikel 6 i Europakonventionen.

Centrum för rättvisa har i en tidigare rapport, Oskäliga väntetider i svenska domstolar: ett allvarligt hot mot rättssäkerheten, 2009, granskat handläggningstiderna i svenska domstolar mellan 2000 och 2006. Man har också särskilt granskat väntetiderna i fem domstolar i Göteborgsområdet i en rapport från 2009. Rapporterna går att läsa på www.centrumforrattvisa.se.

 

Avhandlingar

Martin Fredriksson: Skapandets rätt: ett kulturvetenskapligt perspektiv på den svenska upphovsrättens historia, Daidalos

Upphovsrättens utveckling i förhållande till den kulturella utvecklingen i Sverige 1870–1960 är ämnet för denna avhandling.Upphovsrättslagarna som antogs 1877, 1919 och 1960 analyseras men även de senaste årens rättsutveckling behandlas.Lagtexter och förarbeten kontrasteras mot skönlitteratur, film och television för att ge en bild av hur kulturella värderingar har format upphovsrätten. Avhandlingen visar att många av de frågor som är aktuella i dagens upphovsrättsdebatt inte är unika för vår tid utan i själva verket diskuterats många gånger under upphovsrättens historia.

 

Mosa Sayed: Islam och arvsrätt i det mångkulturella Sverige: en privaträttslig och jämförande studie, Iustus

Avhandlingen behandlar de konflikter som kan uppstå i mötet mellan islamisk arvsrätt och svensk rätt. Det islamiska lagsystemet sharia ger ibland uttryck för andra värderingar än de som upprätthålls av svensk lag. Enligt islamisk arvsrätt ärver exempelvis män och kvinnor i vissa fall olika stor del av arvet. Hur bör rättsväsendet hantera situationer där islamiska arvsregler verkar vara oförenliga med principer i svensk rätt?

 

Niklas Torstensson: Judging the immigrant: accents and attitudes, Umeå universitet

Invandrare i Sverige riskerar att bedömas utifrån sin utländska accent i rätten visar en ny avhandling från Institutionen för språkstudier vid Umeå universitet. Även användningen av tolk i domstolen kan påverka den rättsliga processen negativt. Bristande kunskaper om kulturella skillnader och olika uppfattningar om tolkens roll spelar stor roll. Avhandlingen går att ladda ned i fulltext från www.diva-portal.org.

Annons
Annons