search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Disciplinärende 4, beslut 2009

Advokat bär ansvaret ansvaret för kontorspersonals brott mot tystnadsplikten. Erinran.

Bakgrund

Anmälaren X vände sig hösten 2006 till dåvarande jur. kand. Y i staden S för biträde i tvist mellan henne och en bostadsrättsförening. Ärendet avslutades i slutet av november 2006 sedan X framfört klagomål. I samband med detta hade X kontakt med advokaten A.

Anmälan

X har i anmälan, som kom in till Advokatsamfundet den 21 oktober 2008, anfört i huvudsak följande.

Efter telefonkontakt med Y besökte hon honom på advokatkontoret i staden S. Hon hade med sig många handlingar, som hon lämnade kvar efter att hon och Y gått igenom de mest aktuella handlingarna. De kom överens om att hon skulle meddela Y när överklagandetiden för ett av Kronofogdemyndigheten meddelat beslut gått ut och de kunde gå vidare med ärendet. När hon skulle göra det var det svårt att få tag på Y och då hon lyckades fick hon tala med honom bara några få minuter. Han ingav inget som helst förtroende, varför hon bad att få tala med hans chef. Hon fick tala med A. När hon framförde sina klagomål och sade att hon inte hade förtroende för Y tog A denne i försvar och var mycket högdragen mot henne. Hon sade att hon ”ville avbryta ärendet” och få pengarna och handlingarna sända till sig, vilket de kom överens om. A sände också ett den 17 november 2006 daterat brev tillsammans med handlingar till henne. Det förskott hon betalat den 16 oktober 2006, 3 750 kr, sattes omedelbart in på hennes konto. I kuvertet med det av A undertecknade brevet fanns, förutom handlingar i hennes ärende, handlingar som hörde till ett helt annat ärende. Alla handlingar var väl blandade. Innan hon hunnit sända dem som inte var hennes tillbaka till advokatbyrån talade hon med A om de felsända handlingarna. Han svarade ”Oj, då har Y gjort fel”. De kom överens om att advokatbyrån skulle sända henne ett förfrankerat kuvert. Hon fick också ett kuvert – frankerat med 5 kr 10 öre – i vilket hon lade de felsända handlingarna. På posten fick hon veta att portot rätteligen skulle vara 22 kr, men hon lade kuvertet som det var i en postlåda.

X har till anmälan fogat advokatbyråns faktura, A:s brev och kopior av diverse handlingar som rör advokatbyrån och en annan klient.

Advokaternas yttrande

Advokaten B (i egenskap av principal Y) och advokaten A har i yttrande den 12 december 2008 anfört i huvudsak följande.

Y anställdes som biträdande jurist vid advokatbyråns kontor i staden S i februari 2006 och var dessförinnan anställd på advokatbyråns kontor i staden Q från maj 2003. – B har efter att Y kom till staden S haft löpande kontroll och genomgång med honom av hans ärenden och handläggningen av dem. Y är mycket kompetent och har huvudsakligen haft egna ärenden. – Eftersom B var upptagen då X ringde kopplades samtalet till A, som följde upp det med Y. Det framkom därvid att Y gjort en annan bedömning än X och redan övervägt om hon inte borde byta till annat ombud. A och Y beslutade föreslå X att avsluta uppdraget och kontrollerade att hon inte skulle lida någon rättsförlust vid ett snabbt avslut. Därefter ringde A tillbaka till X och kom överens med henne om att avsluta uppdraget. Både B och A anser att Y hanterat X:s ärende på ett korrekt sätt och gjort riktiga bedömningar. – Efter A:s avslutande samtal med X bad han Y att omgående ombesörja kopiering och återsändande av handlingarna samt återbetalning av förskottet. Y lade ut ärendet till sekreterarna för åtgärder och lade samtidigt ut en annan akt för kopiering av domen i den. Härefter har sammanblandning skett antingen på grund av att rutinerna inte följts eller att misstag skett av annan anledning. Det inträffade är beklagligt men det är inte praktiskt möjligt för varje advokat att kontrollera innehållet i all utgående post.

Advokatbyråns rutiner för att undvika sammanblandning innebär att vid kopiering endast en akt får öppnas åt gången, och kopiering av den pågående akten skall vara avslutad innan man påbörjar kopiering av handlingar från någon annan akt.

Genmäle från anmälaren

X har i genmäle den 26 december 2008 vidhållit sin anmälan och lämnat ytterligare uppgifter om sina kontakter med Y, bl.a. att denne vid hennes besök på advokatkontoret lät henne vänta 15 minuter och sedan sprang ut och in i besöksrummet tre gånger och verkade stressad. Vidare har hon uppgivit att hon haft svårt att få kontakt med Y eller klara besked om var han fanns.

Övrigt

I yttrande den 23 januari 2009 över anmälan har A bl.a. tillbakavisat påståendet att han skulle ha varit högdragen mot X och beklagat att hon uppfattat saken så.

B har i yttrande den 23 januari 2009 över genmälet anfört bl.a. följande. Han tillbakavisar X:s påståenden om advokatbyråns problem och vissa påståenden om Y:s uppträdande under X:s besök.

X har i skrift den 1 februari 2009 ytterligare utvecklat sin anmälan.

Bedömning och beslut

En advokat har tystnadsplikt avseende det som anförtrotts advokaten inom ramen för advokatverksamheten. Av utredningen framgår att kontorspersonalen av misstag har skickat handlingar i ett ärende till en klient i ett annat ärende. För detta bär B det yttersta ansvaret.

Nämnden tilldelar därför B erinran enligt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken.

I övrigt föranleder ärendet inte någon åtgärd.
Annons
Annons