search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Stort kartläggningsprojekt av bolagsrätten i 40 länder

Finns det någon koppling mellan bolagsrätt och mänskliga rättigheter i ett land? Den frågan ska ett stort internationellt FN-projekt försöka besvara. I projektet deltar Mannheimer Swartling tillsammans med 18 andra internationella advokatbyråer.

En omfattande kartläggning genomförs nu där man undersöker om och hur olika länders bolagsrätt kan främja utvecklingen av mänskliga rättigheter. Bolagsrätt liksom andra policydokument för företag och bolagskoder har traditionellt sett inte kopplats samman med utvecklingen av mänskliga rättigheter. Men utvecklingen i dag pekar på att olika länkar håller på att växa samman mellan CSR, företagens samhällsansvar, miljöhänsyn och etiska hänsyn samt mänskliga rättigheter.

– Syftet med projektet är undersöka om det finns lagar eller koder med en koppling mellan näringslivet och mänskliga rättigheter, säger advokat Michael Karlsson på Mannheimer Swartling.

En utgångspunkt för kartläggningsarbetet har varit frågan om ett lands nationella bolagsrätt stödjer och främjar en företagskultur (corporate culture), som respekterar mänskliga rättigheter såväl inom det egna landet som utanför. (Do national corporate laws foster corporate cultures respectful of human rights home and abroad?)

Enligt Michael Karlsson gör inte den svenska lagstiftningen det, även om det finns vissa sådana inslag. Till exempel att statligt ägda företag är skyldiga att följa uttalade miljöhänsyn och etiska hänsyn i sitt arbete.

I kartläggningsprojektet deltar 19 internationella advokatbyråer med sammanlagt cirka 200 advokater. De arbetar helt pro bono tillsammans med professor John Ruggie, som är FN:s generalsekreterares representant för frågor om näringsliv och mänskliga rättigheter.

Enligt Michael Karlsson har det funnits ett stort intresse bland byråns medarbetare för att delta. Cirka tjugofem har deltagit från olika verksamhetsområden, till exempel miljörätt och arbetsrätt.

FN-projektet inleddes i början av 2009. Hittills har två större möten hållits, ett i New York i juni, och ett i Toronto under november. Vid mötena träffades representanter från advokatbyråerna, akademiker och olika experter för att under Ruggies ledning gå igenom och diskutera delar av materialet.

Till våren ska kartläggningsarbetet mynna ut i en rapport från professor Ruggie och hans team till FN. Den kommer att innehålla rekommendationer till olika länder att endera ändra lagstiftning eller göra andra förändringar på frivillig väg som syftar till att stärka de mänskliga rättigheterna.

Projektarbetet på Mannheimer Swartling bedrivs inom vad som kallas ”Mannheimer Swartling i samhället”.

– Vi anser att som en stor byrå har vi en skyldighet att ge tillbaka något till samhället, säger Michael Karlsson. Sedan ser vi ett stort intresse framför allt bland yngre medarbetare för detta. Yngre människor vill i dag komma till en arbetsplats där man känner att det finns mer än pengar, att det finns värderingar också. Vi har kunskapen och resurserna och då vore det fel om vi inte kunde hjälpa till. Sedan tycker jag personligen att det är spännande att möta människor som tänker på ett annat sätt, man träffar andra än rena affärskolleger, från andra arbetsområden och det är berikande.

Tom Knutson

Annons
Annons