search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Skatteförfarandet: Fortsatt kritik mot tredjemansrevisioner

Skatteverkets tredjemansrevisioner uppfyller inte grundläggande krav på rättssäkerhet och integritetsskydd, och bör inte längre tillåtas enligt Advokatsamfundets remissvar på Skatteförfarandeutredningens slutbetänkande. Och samfundet får stöd för sina synpunkter också från andra håll.

Reglerna om tredjemansrevision ger Skatteverket möjlighet att samla in uppgifter för kontroll av annan än den som revideras. Möjligheten togs bort av den förra borgerliga regeringen 1994, men återinfördes efter regeringsskiftet 1997, trots hård kritik.

Såväl Advokatsamfundet som bankerna reagerade också kraftigt när Skatteverket 2006 inledde en generell tredjemansrevision för att granska runt 300 klientmedelskonton hos SEB (se Advokaten nr 3 2008).

I fjol kom Skatteförfarandeutredningens förslag till ny skatteförfarandelag. Möjligheten till tredjemansrevisioner finns där kvar oförändrad i 42 kap. 2 § sista stycket.

Utredningens förslag har nu remissbehandlats. Advokatsamfundet ägnar flera sidor i sitt remissvar åt just tredjemansrevisioner. Det finns, enligt samfundet, tungt vägande skäl att ”ur integritets- och rättssäkerhetssynvinkel ånyo avskaffa tredjemansrevisionerna”. Även Bankföreningen är kritisk, och pekar på att reglerna om tredjemansrevisioner inte är förenliga med proportionalitetsprincipen.

De omdiskuterade tredjemansrevisionerna har också uppmärksammats inom regeringspartierna. Under förra året la folkpartisten Camilla Lindberg en motion om avskaffande av revisionerna. Hon ställde också en skriftlig fråga till Anders Borg om detta. Finansministern besvarade dock den med att han ville vänta in remissvaren på utredningens förslag.

Ulrika Brandberg

Läs Advokatsamfundets remissvar

Annons
Annons