search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remissärenden, i vilka samfundet avgivit yttrande

R-2009/1615 Slutbetänkandet Skatteförfarandet (SOU 2009:58)

R-2009/1870 Förslag till straffbestämmelser m.m. med anledning av ikraftträdandet av kemikalieklassificeringsförordningen

R-2009/1873 Promemorian Förslag till ny lag om uppgiftsskyldighet rörande marknads- och konkurrensförhållanden

R-2009/1878 Departementspromemorian Vissa samepolitiska frågor (Ds 2009:40) samt promemorian Fusion av samebyar

R-2009/1905 Betänkandet EU, Sverige och den inre marknaden – En översyn av horisontella bestämmelser inom varu- och tjänsteområdet (SOU 2009:71)

R-2009/1959 Departementspromemorian Ett skärpt skadeståndsansvar för föräldrar (Ds 2009:42)

R-2009/1967 Promemorian Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m.

R-2009/2002 Rapporten Förnybara energikällor – Åtkomst till och drift av näten

R-2009/2178 Förslag till ändringar i skyddsgrundsdirektivet och asylprocedurdirektivet

R-2009/2223 Promemorian Expropriationsersättning – hur ska underlaget för ett procentuellt påslag på ersättningen bestämmas

R-2009/2246 Promemorian Tillämpning av Prümrådsbeslutet på Island och Norge

R-2009/2261 Promemoria med utkast till lagrådsremiss En kontohavares ansvar för obehöriga transaktioner
Annons
Annons
Annons