search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser

Frånvaro var hinder för huvudförhandling

Högsta domstolen upphävde i december hovrättens dom mot en man som dömdes till tio års fängelse för grovt narkotikabrott, trots att den tilltalade inte var närvarande vid huvudförhandlingen.

Hovrätten fann att det inte var nödvändigt att den misstänkte var närvarande för att avgöra målet, bland annat på grund av att det fanns videoinspelade förhör från tingsrätten. Men enligt HD är det viktigt att den tilltalade själv får ta del av uppspelningarna, bland annat för att kunna ta ställning till om det behövs kompletterande förhör.

Två justitieråd var skiljaktiga. De anser att hovrätten inte klargjort att mannen frivilligt avstått från att delta i huvudförhandlingen, och att redan detta faktum innebär att hovrättens dom ska underkännas.

HD mål nr B 3549-09

Advokatprotester mot häktesnedläggningar

Kriminalvården har ont om pengar och planerar att lägga ner 14 fängelser och häkten. Det meddelade Kriminalvårdens generaldirektör Lars Nylén i slutet av förra året.

Besparingen riskerar dock i stället att skapa stora kostnader för samhället, befarar advokater. I en skrivelse ställd till bland andra Kriminalvårdens generaldirektör och justitieminister Beatrice Ask pekar 35 blekingeadvokater på att en nedläggning av häktet i Karlskrona kommer att innebära ökade resekostnader och mer ersättning för tidsspillan till advokaterna. Även åklagare och poliser får resa mer, skriver advokaterna, som också anser att såväl säkerhet som rättssäkerhet äventyras av en nedläggning.

Ökad möjlighet till advokathjälp vid resningsansökan

Den som vill ansöka om resning i ett brottmål bör kunna få en offentlig försvarare. Det anser förundersökningsutredaren Staffan Levén, som i januari överlämnade ett delbetänkande om resningsförfarandet till regeringen. Enligt förslaget ska en offentlig försvarare kunna förordnas om förundersökningen tas upp på nytt eller om domstolen bedömer att det finns skäl för det.

Levén föreslår också att det ska bli lättare att ta upp en förundersökning på nytt och att förfarandet för detta ska regleras i lag.

Resningsförfarandet i brottmål – återupptagande av förundersökning och rätt till biträde (SOU 2009:98)

Domstolar får starkare ställning i ny grundlag

Starkare ställning för domstolarna, borttagande av uppenbarhetsrekvisitet och ett förstärkt skydd för mänskliga fri- och rättigheter är några av nyheterna i den nya regeringsform som regeringen presenterade i en proposition i december. Det ska bland annat slås fast i regeringsformen att ingen annan myndighet än domstol får bestämma hur dömande uppgifter ska fördelas mellan domare.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

En reformerad grundlag (Prop. 2009/10:80)

Polissatsning mot enskilda brottslingar gav effekt

Brottsförebyggande rådet, Brå, har utvärderat polisens storsatsning mot den organiserade brottsligheten som pågått under åren 2006–2009. Utvärderingen har visat att satsningen gett en effekt på enskilda kriminella. Insatserna har också tillfälligt minskat eller stoppat brottsligheten på lokal nivå. Effekten på den organiserade brottsligheten som helhet har dock varit liten.

Gott betyg till Sverige i rättsstatsundersökning

Sverige uppfyller kraven för en rättsstat bättre än genomsnittslandet i Västeuropa. Det visar organisationen World Justice Projects årliga ”Rule of law index” för 2009. Sverige får framför allt höga siffror när det gäller skyddet för mänskliga rättigheter och rättstillgänglighet. På området kontroll av och möjlighet att utkräva ansvar av regeringen och dess företrädare ligger Sverige nära genomsnittet i Västeuropa.

World Justice Project är en internationell organisation som finansieras av bland andra International Bar Association. I den årliga undersökningen genomförs dels en opinionsundersökning, dels en enkät till experter på områden som juridik och hälsovård.

Webbsida ger stöd till MR-advokater

På webbsidan Apply Human Rights kan enskilda och advokater som arbetar med mänskliga rättigheter finna information om internationella och regionala konventioner och rättstillämpning. Sidan är skapad av individer och organisationer aktiva inom MR-området. Ordförande i styrelsen är svensken Stellan Gärde vid LO-TCO Rättsskydd.

Apply Human Rights finns i flera språkversioner. För närvarande pågår arbetet med den svenska versionen.

Regeringen efterfrågar effektivare polis

Polisen måste bli effektivare och uppfylla verksamhetsmålen bättre. Det fastslår regeringen i sitt regleringsbrev för Polisens verksamhet under 2010. Regeringen vill också att skillnaderna i resultat mellan olika polismyndigheter ska öka, och att Rikspolisstyrelsen ska redovisa och bedöma utvecklingen av verksamheten inom de olika myndigheterna.