search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Titel: Organiserad brottslighet i Sverige
Författare: Lars Korsell, Johanna Skinnari, Daniel Vesterhav
Förlag: Liber, 2009

Detta är en lättillgänglig bok om den organiserade brottsligheten i Sverige. Den tar upp frågor som: hur organiserad är den organiserade brottsligheten, vem är den organiserade brottslingen, hur skildrar medierna den organiserade brottsligheten, inom vilka kriminella branscher är den organiserade brottsligheten verksam, blir det några vinster från den kriminella affärsverksamheten osv.

Boken är skriven av tre forskare/utredare vid Brå, alla med gedigen bakgrund inom forskningen om den organiserade brottsligheten i Sverige.

 

Titel: Tillräknelighet
Författare: Susanna Radovic, Henrik Anckarsäter, redaktörer
Förlag: Studentlitteratur, 2009

I vilken utsträckning kan människor hållas ansvariga för sina handlingar? Frågan har fått ökad aktualitet genom kraven på att återinföra ett tillräknelighetsrekvisit i svensk strafflagstiftning. Psykiskt störda lagöverträdare hanteras annorlunda rättsligt i Sverige än i många andra länder där tillräknelighet eller ansvarsförmåga är ett krav för straffrättsligt ansvar, det vill säga en förövare som inte anses tillräknelig befrias från ansvar för brott. Enligt svensk rätt får en person som begår brott under allvarlig psykisk störning inte dömas till fängelse men blir inte heller frikänd. 2008 beslutade regeringen att tillsätta en utredning för att se över frågan om straffrättsligt ansvar avseende psykiskt störda lagöverträdare.

Boken belyser dessa frågor ur olika perspektiv. Författarna diskuterar bland annat betydelsen av begreppet tillräknelighet, människans insikt i sina handlingar, den fria viljans problem, samhällets ansvar och ger en historisk tillbakablick över utformningen av svensk rätt beträffande psykiskt störda lagöverträdare.

Affärsjuridiska uppsatser

Advokatfirman Vinge premierar årligen goda examensarbeten inom det affärsjuridiska området vid juristutbildningarna i Uppsala, Lund, Stockholm och Göteborg. Vingestipendiet för år 2008 har tilldelats följande uppsatser:

Regleringen av advokatreklam: en jämförande studie mellan USA och Sverige/Johan Almer.

Bolags EG-rättsliga etableringsfrihet: utveckling genom och effekter av EG-domstolens praxis/Helena Jonsson.

Islamiskt bankväsende: en studie av Sharia-förenlig fastighetsfinansiering/Helen Larsson & Mina Nemati.

Säkerhetsåtgärder vid avtalstvister: en studie om möjligheten att provisoriskt upprätthålla avtal med stöd av 15:3 rättegångsbalken/Erik Mårlid.

Avhandling

Patrik Södergren: Vem dömer i gråzonen?: domstolsprövning i gränslandet mellan offentlig rätt och privaträtt. Umeå universitet

Avhandlingen behandlar kompetensfördelningen mellan allmän domstol och förvaltningsdomstol, särskilt i tvister med inslag av både civilrätt och offentlig rätt, så kallade gråzonstvister. Rollfördelningen mellan domstolarna är ibland oklar och det kan vara svårt att bestämma om en tvist mellan enskilda och stat/kommun ska prövas av allmän domstol eller förvaltningsdomstol.

Enligt författaren saknas i princip regler om förvaltningsdomstolarnas sakliga kompetensområde. Han anser att problemet skulle kunna åtgärdas genom att rollfördelningen mellan domstolarna tydliggörs eller att de båda domstolsslagen slås samman till en enhetlig domstolsorganisation.

Boken innehåller även en genomgång av rätten till domstolsprövning enligt Europakonventionen.

Uppsatsen går att ladda ned i fulltext från Diva-portalen. Diva-portalen är ett öppet digitalt arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser från ett stort antal svenska lärosäten.

Annons
Annons
Annons