search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Disciplinärende 1, beslut 2009

Advokats allmänna villkor oförenliga med god advokatsed. Erinran.

Bakgrund

I mål om prövotid enligt 5 kap. 6 § lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område beslöt Länsrätten i O-stad genom dom i februari 2007 att ålägga X en prövotid om tre år. X överklagade länsrättens dom. Vid överklagandet biträddes X av A.

Anmälan

X ifrågasätter om ”Allmänna villkor” gällande A Advokatbyrå AB är förenliga med god advokatsed. Särskilt anmärks att handlingens rubrik är missvisande eftersom villkoren enbart tillvaratar advokatens intressen. Även rubriken till punkt 3 är missvisande, eftersom avsnittet även innefattar bestämmelser om successiva godkännanden av fakturerade belopp. Vidare omöjliggör punkten 3.5 för klienten att, sedan advokatens arbete slutförts och kan överblickas, framställa invändningar mot skäligheten av debiterat arvode. Avsnittet 6 angående ”Skadestånd” innehåller mycket väsentliga inskränkningar i den normala skadeståndsskyldigheten, vilka inte är förenliga med god advokatsed.

Advokatens yttrande

Mellan klient och advokat råder avtalsfrihet. A bestrider att någon i allmänna villkor angiven artikel bryter mot god advokatsed. X har löpande godkänt och betalat samtliga advokatbyråns fakturor, med undantag för de sista om totalt 15 227 kr. A förstår ej påståendet att rubriken ”allmänna villkor” är missvisande och bryter mot god advokatsed. X måste precisera sig för att A ska ha möjlighet till bemötande. Varje månad har X erhållit en fullständig slutfaktura avseende av honom under månaden beställt och av A Advokatbyrå utfört arbete. Detta ger X möjlighet att månadsvis ta ställning till kostnaderna för under månaden beställt arbete och han undviker därmed en okontrollerad kostnadsutveckling under lång tid. Efter fakturans erhållande har X trettio dagar att framföra invändningar. X måste ange mot vilken regel i god advokatsed A Advokatbyrå bryter. Artikel 6 Skadestånd är ej oförenlig med god advokatsed. Artikeln är helt i enlighet med svensk praxis avseende skadeståndsbegränsningar i kommersiella avtal. Enligt A är anledningen till X:s anmälan till Advokatsamfundet att han inte fick prövningstillstånd och att A inte accepterade ”en kraftig reduktion av debiterade belopp”.

Genmäle från anmälaren

Skriftväxlingen mellan A och advokat B inleddes med en begäran om att A frivilligt skulle reducera det anmärkningsvärt höga arvode som han debiterat X, varefter A svarade att ett ”uppdragsavtal” ingåtts. Med ”uppdragsavtal” torde ha avsetts advokatbyråns ”Allmänna villkor” och att det mot bakgrund av detsamma inte fanns någon anledning att reducera advokatbyråns arvode. De allmänna villkoren är konstruerade så att klienten mer eller mindre automatiskt successivt under uppdragets gång frånhänder sig möjligheten att reklamera utfört arbete. Att klienten under pågående handläggning ogärna reklamerar enskildheter i det av advokaten utförda arbetet eller debiteringar är uppenbart på grund av risken för försämrade relationer mellan parterna. Enligt ”Allmänna villkor” p. 3.2 ska ersättning för arbetade timmar utgå enligt timtaxa, olika för byråinnehavare och biträdande jurist. I X:s ärende har enligt uppgift båda kategorier medverkat. Av de sammanlagt nio fakturorna framgår dock inte hur många timmar som debiterats totalt eller för arbete inom resp. kategori. Det är således ogörligt att med stöd av fakturorna få en uppfattning om såväl fakturerat belopps skälighet som hur beloppet framräknats.

Nämndens bedömning och beslut

Advokats allmänna villkor ska vara anpassade till god advokatsed. Villkoren i avtalet mellan A Advokatbyrå AB och X är i flera avseenden oförenliga med god advokatsed.

Punkten 3.5, som bland annat föreskriver att invändningar mot faktura skall göras inom trettio dagar från fakturadatum och att erläggande av betalning utgör godkännande av faktura och utförda arbetsuppgifter, innebär att klienten successivt under uppdragets gång frånhänder sig möjligheten att reklamera utfört arbete. Många gånger kan emellertid advokatens arbete inte bedömas förrän uppdraget slutförts och resultatet kan överblickas. Mot denna bakgrund finner nämnden att de allmänna villkoren i denna del strider mot god advokatsed.

Punkten 6 innehåller långtgående friskrivningar som innebär att advokatbyråns skadeståndsskyldighet är kraftigt begränsad i jämförelse med vad som följer av gällande rätt.

Punkten 6.1 är formulerad på ett sådant sätt att den ger intryck av att skadeståndsskyldighet förutsätter att grov vårdslöshet kan läggas advokatbyrån till last.

Punkten 6.2 innebär att advokatbyrån inte i något fall ansvarar för indirekt skada. Ett sådant villkor kan begränsa klientens möjlighet att komma i åtnjutande av det skydd som den obligatoriska ansvarsförsäkringen är avsedd att ge skadelidande klient. Såsom villkoret är utformat utesluter det vidare ansvar vid grov vårdslöshet. En sådan ansvarsbegränsning torde strida mot gällande rätt, åtminstone då klienten är en privatperson som kan jämställas med en konsument. Sammantaget innebär utformningen av villkoren i punkterna 6.1 och 6.2 att klienten kan gå miste om det skydd som den obligatoriska ansvarsförsäkringen är avsedd att ge och att klienten kan vilseledas om sina rättsliga möjligheter.

Punkten 6.3 föreskriver att advokatbyråns skadeståndsskyldighet är begränsad till ett belopp som motsvarar det arvode som erhållits för uppdraget, dock högst 10 basbelopp enligt lag om allmän försäkring. Även om en beloppsbestämd ansvarsbegränsning inte möter några principiella invändningar, får den inte sättas lägre än det belopp som generellt gäller enligt den obligatoriska ansvarsförsäkringen. Beloppet ska dessutom bestämmas med beaktande av de risker som regelmässigt kan identifieras i advokatbyråns verksamhet. Punkten 6.3 innebär således en alltför långtgående beloppsmässig begränsning av skadeståndsskyldigheten.

Av ovan redovisade skäl strider punkten 6 i de allmänna villkoren mot god advokatsed.

Punkten 7.2 föreskriver att advokatbyrån inte har någon skyldighet att efter uppdragets avslutande förvara eller behålla handlingar. Villkoret strider mot advokats skyldighet att hålla handlingar arkiverade under minst tio år (se numera punkten 7.12.2 i de vägledande reglerna om god advokatsed).

Villkoren i punkterna 3.5, 6 och 7.2 i avtalet mellan A Advokatbyrå AB och X är således inte förenliga med god advokatsed. Genom att införa dessa villkor i uppdragsavtalet med X har A åsidosatt sina plikter som advokat.

Nämnden tilldelar därför A erinran enligt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken.

Annons
Annons
Annons