search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Seminarium om EMR-reformen

Östergötlands försvararkollegium har sedan några år tillbaka en tradition att under hösten genomföra ett brottmålsseminarium utanför Sveriges gränser.

Resmålet för årets seminarium var Palma på Mallorca. För första gången hade en hel vecka avsatts för seminariet. Ett drygt trettiotal kursdeltagare från Östergötland och angränsande områden hade anmält sig till seminariet som sträckte sig över cirka trettio timmar. Seminarieledare var hovrättslagmannen Staffan Levén och över-åklagaren Lisbeth Johansson, båda från Göteborg.

Staffan Levén inledde med att ge deltagarna en genomgång av påföljdssystemet varpå gruppövningar följde. Vid redovisningen noterades att advokaterna var minst lika hårda i sina bedömningar som de domare som tidigare genomfört motsvarande övningar.

Med anledning av att EMR-reformen varit i kraft snart ett år diskuterades för- och nackdelar med reformen. I vissa delar rådde stor enighet, medan splittring var tydlig i andra delar såsom begränsningarna i tilltalads möjlighet till tilläggsförhör. Vidare diskuterades konsekvenserna av ett allt högre tempo i kombination med mer komplicerade ärenden och internationella samband. Lisbeth Johansson och Staffan Levén gav också deltagarna en genomgång av diverse förundersökningsfrågor. Slutligen diskuterades bevisfrågor, inte minst efter HD:s domar sommaren 2009 i två sexualbrottmål.

En av dagarna ägnades åt studiebesök på fängelset på Mallorca. Anstalten byggdes 2000 och rymmer cirka 1 700 intagna från 60 olika länder. Seminariedeltagarna kunde efter att ha pratat med några av de intagna och personalen konstatera att spansk kriminalvård ligger väl så långt fram som svensk kriminalvård. De intagnas rum var personligt inredda med egna sängkläder och andra inredningsdetaljer och alla intagna bar sina egna kläder. En stor del av personalen var lärare, idrottsledare, socialarbetare eller motsvarande. Trots anstaltens storlek föreföll relationen mellan intagna och personal vara avslappnad. Precis som i svenska anstalter fanns dock problem med insmuggling av narkotika och mobiltelefoner med mera.                           

Bengt Ivarsson

Annons
Annons