search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remissärenden, i vilka samfundet avgivit yttrande

R-2009/0892 Betänkandet Förenklingar i aktiebolagslagen m.m. (SOU 2009:34)
R-2009/1077 Betänkandet Bättre och snabbare insättningsgaranti (SOU 2009:41)
R-2009/1111 Slutbetänkandet Koncessioner för el- och gasnät (SOU 2009:48)
R-2009/1123 Promemorian Förslag till åtgärder för minskning av restförda fordonsrelaterade skulder och för att motverka användningen av fordonsmålvakter
R-2009/1351 Betänkandet Ingen får vara Svarte Petter – Tydligare ansvarsfördelning inom socialtjänsten (SOU 2009:38)
R-2009/1353 Promemorian Likviditetsmatchning för säkerställda obligationer efter konkurs
R-2009/1578 Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet (Ds 2009:30)
R-2009/1581 Rapporten Förenklad löneutmätning
R-2009/1585 Promemorian Genomförande av FN:s vapenprotokoll m.m. (Ds 2009:22)
R-2009/1591 Departementspromemorian Återbetalningsskyldighet i straffrättsliga förfaranden, m.m. (Ds 2009:29)
R-2009/1592 Promemorian Upphandling från statliga och kommunala företag (Ds 2009:36)
R-2009/1597 Betänkandet Signalspaning för polisiära behov (SOU 2009:66)
R-2009/1872 Promemorian Ytterligare sänkt skatt för pensionärer
R-2009/1886 Promemorian Sekretess vid Skatteverkets handläggning av ärenden om dödförklaring

Annons
Annons