search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Preskriptionen avskaffas för mord och dråp

Vissa brott ska aldrig preskriberas, enligt ett förslag från regeringen. Advokatsamfundet är kritiskt till att de nya reglerna föreslås gälla retroaktivt.

Regeringen överlämnade i mitten av oktober en lagrådsremiss om att avskaffa preskriptionen för mord, dråp, grovt folkrättsbrott, folkmord och terroristbrott som begås genom mord eller dråp.

Enligt remissen ska preskriptionen för vuxna lagöverträdare avskaffas för brott som innefattar uppsåtligt dödande. Även försök till dessa brott undantas enligt förslaget från preskription.

Förslaget är tänkt att träda i kraft den 1 juli 2010, och ändringarna ska även gälla brott som vid lagens ikraftträdande ännu inte har preskriberats.

Advokatsamfundet tillstyrkte i sitt remissvar förslaget när det presenterades i utredningsform. Men generalsekreterare Anne Ramberg är mycket kritisk till att lagen föreslås gälla retroaktivt. Detta går emot förslaget i betänkandet.
– Det är allmänt vedertaget att retroaktiv straffrättslagstiftning inte är godtagbart i en demokratisk rättsstat. På samma sätt som en person inte kan dömas för en handling som inte var brottslig när den begicks ska man när man utför en handling veta vilka regler som gäller också för preskription. Detta var också utredarens bedömning. Det var en förutsättning för att advokatsamfundet inte invände mot förslagen i utredningen, säger hon.

Ulrika Brandberg

Annons
Annons