search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser

Allt fler negativa till övervakning
Allt fler svenskar är tveksamma till statens användning av hemliga tvångsmedel. Det visar siffror från den så kallade SOM-undersökningen, som forskare vid Göteborgs universitet presenterat. Framför allt unga män och äldre kvinnor har svängt i synen på tvångsmedel som censur, brevöppning och telefonavlyssning. Högutbildade och politiskt intresserade personer är generellt mer negativa till övervakning.

Förslag om sekretess vid anställning av chefer
Regeringen vill införa sekretess i ärenden om anställning av myndighetschefer. I en lagrådsremiss föreslår alliansregeringen att sekretess ska införas i ärenden om anställning av myndighetschefer vid myndigheter som lyder direkt under regeringen. Syftet med förslaget är att attrahera personer att söka som annars drar sig för att öppet visa att de söker nytt arbete.

Lagrådsremiss om stärkt meddelarskydd
Meddelarskyddet bör förstärkas genom ett tydligt förbud för myndigheter och andra allmänna organ mot att ingripa mot enskilda som använder sin tryck- eller yttrandefrihet. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss. Enligt förslaget ska också de allvarligaste ingripandena kriminaliseras.

Advokatsamfundet – nej till signalspaning
Advokatsamfundet avstyrker förslagen i betänkandet Signalspaning för polisiära behov, SOU 2009:66. I stället borde hela frågan om hur signalspaningen ska utformas bli föremål för en gemensam och sammanhållen utredningsinsats, gärna med parlamentariska inslag. Det skriver Advokatsamfundet i ett yttrande med anledning av en hearing som hölls den 30 september. I yttrandet skriver samfundet att ”Advokatsamfundet finner angeläget att ännu en gång påtala vikten av att skiljelinjerna mellan underrättelseverksamhet och brottsutredande verksamhet renodlas och klargörs.”

Människohandeln tar nya former
Allt fler kvinnor från Nigeria utnyttjas för sexhandel i Sverige. De flesta kvinnorna som tvingas sälja sex kommer dock från Estland, Ryssland, Rumänien och länderna på Balkan. Det visar en rapport från Rikspolisstyrelsen. Enligt rapporten förekommer också handel med människor för andra ändamål än prostitution. Till exempel uppges det förekomma handel med människor bland så kallade travellers, kringresande irländska och brittiska sten- och asfaltläggare.

Krister Thelin ska utreda utlämningslagen
Hovrättslagmannen Krister Thelin ska på regeringens uppdrag se över bestämmelserna om utlämning för brott mellan Sverige och länder utanför EU och Norden. Thelin ska särskilt analysera om besluten i utlämningsärenden ska fattas av domstol istället för som idag av regeringen. Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2011.
Direktiv: 2009:88

Regeringen vill se gemensamt asylprogram
Ett tryggare och öppnare Europa där enskildas rättssäkerhet värnas. Men också kamp mot gränsöverskridande brottslighet och ett gemensamt europeiskt asylsystem. Detta vill regeringen arbeta för när EU-länderna nu ska få klart det så kallade Stockholmsprogrammet för polis- och tullsamarbete och asyl- och migrationspolitik.
Stockholmsprogrammet ska presenteras i månadsskiftet november–december i år.

Svenska momsregler ska EU-anpassas
Regeringen vill göra svenska momsregler mer i harmoni med EU:s så kallade momspaket. I en proposition avlämnad i oktober föreslår regeringen bland annat nya regler om var en tjänst ska beskattas och att företagare ska kunna ansöka elektroniskt om återbetalning av utländsk moms.
Prop. 2009/10:15

Vill ha fler säkerhetskontroller i domstol
Det bör bli möjligt att ha fasta säkerhetskontroller
i domstolarna. Det skriver regeringens särskilde utredare, tidigare lagmannen Krister Thelin, som i slutet av september överlämnade ett betänkande till justitieministern om säkerhetssituationen i de svenska domstolarna. Enligt nuvarande regler om säkerhetskontroll i domstol måste det finnas en identifierad risk för att en säkerhetskontroll ska få genomföras.

JO kritiserar fängelser
Antalet anmälningar mot de svenska fängelserna till Riksdagens ombudsmän, JO, har fördubblats under de senaste tio åren. Andelen anmälningar som leder till kritik från JO har också ökat sedan 2004. Under perioden 2003/2004 riktade JO kritik mot fängelserna i 7,4 procent av de anmälda fallen skriver Riksdag & Departement. 2008/2009 var motsvarande siffra 17,4 procent.

JO Cecilia Nordenfelt, som ansvarar för kriminalvården hos JO, tror att startproblemen vid den nyöppnade Salbergaanstalten utgör en förklaring till ökningen. Chefs JO Mats Melin har flera gånger pekat på behovet av bättre tillsyn på området. I dag har ingen annan kontrollmyndighet än JO ansvar för att granska kriminalvården. Advokatsamfundet har vid återkommande tillfällen riktat kritik mot missförhållanden inom kriminlvården.
Källa: Riksdag & Departement

Annons
Annons