search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Titel: Djuren, läkarna och lagen: en rättslig studie om djurförsöksetik
Författare: Katarina Alexius Borgström
Förlag: Iustus
Redan i 1944 års djurskyddslag fanns regler om djurförsök. 1979 infördes lagen om djurförsöksetisk prövning som reglerar förbudet mot att genomföra djurförsök utan att dessa först har godkänts av en djurförsöksetisk nämnd. Nämnderna fattar sedan år 1998 rättsligt bindande förvaltningsbeslut. I nämnderna sitter forskarrepresentanter och lekmän som har till uppgift att väga påverkan på djuren mot nyttan av forskningen. I denna bok studeras djurförsöksreglernas och de djurförsöksetiska nämndernas uppkomst och utformning. Undersökningen omfattar lagstiftning och lagförarbeten från och med 1800-talet men rör främst förhållanden från och med 1970-talet till och med nutid.
Boken innehåller även en översiktlig genomgång av EU:s djurförsöksregler och lagstiftningen i övriga Norden och i England. 

Titel: Mervärdesskattedirektivet: en kommentar
Författare: Björn Westberg
Förlag: Thomson Reuters
EU.s direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt trädde i kraft den 1 januari 2007.
Boken kommenterar varje enskild artikel i mervärdesskattedirektivet. Författaren analyserar och beaktar i princip alla rättsfall från EG-domstolen som
direkt berör direktivet samt grundläggande EG-rättsliga principer och andra rättsområden av betydelse för tolkningen av mervärdesskatterätten. Boken finns både som bok och i elektronisk form, integrerad med Karnov Internet. Boken kommer att följas upp med en motsvarande avseende den svenska mervärdesskattelagen.

ORDBÖCKER OCH SKRIVREGLER
Myndigheternas skrivregler (Ds 2009:38) som har kommit ut i en sjunde utgåva är Statsrådsberedningens samling av enkla och klara skrivråd. Från och med nästa upplaga tar Språkrådet över utgivningen. Skrivreglerna finns i en gratis elektronisk version på www.regeringen.se
Svenska Akademiens nya stora svenska samtidsordbok i två band, Svensk ordbok innehåller 65 000 uppslagsord med tyngdpunkt på ordens betydelse och användning i kombination med historiska uppgifter.
Svenska Akademiens ordlista, SAOL, har funnits i cirka 135 år. SAOL och tidens flykt: några nedslag i ordlistans historia, red. Martin Gellerstam, är en nyutkommen bok om ordlistans och svenska språkets historia. I boken kan man bland annat läsa om ordlistans tillkomst, om ordförrådets förändring och om lånordens anpassning till svenskan. Författarna har alla på olika sätt varit knutna till arbetet med ordlistan.

REGERINGSRÄTTEN 100 ÅR – JUBILEUMSBOK
Regeringsrätten inrättades 1909 och firar därmed jämna 100 år i år. För att fira hundraårsjubileet ger Regeringsrätten ut en bok som innehåller drygt 70 uppsatser som sammantaget ger en bred beskrivning av Regeringsrätten och dess roll i samhället under 100 år. Bland skribenterna finns en rad namnkunniga personer med olika bakgrund, bland annat rättsvetenskapsmän, domare och advokater.

STUDENTUPPSATSER FÅR PRIS
Uppsatsen Gränsen för sedvanligt underhåll av hyreslägenheter och hyresgästers skadeståndsansvar för onormalt slitage av Linnéa Ahlborn har tilldelats priset för bästa examensarbete 2008/2009 inom fastighetsrätt av Institutet för fastighetsrättslig forskning (IFF) vid Uppsala universitet. Uppsatsen analyserar ansvarsfördelningen mellan hyresvärdars ansvar för löpande underhåll och hyresgästers skadeståndsskyldighet vid onormalt slitage. Frågan berör många och under senare år har antalet fall där hyresvärdar ställt betalningskrav på hyresgästen efter det att hyresgästen flyttat ökat kraftigt. Uppsatsen kan laddas ned i fulltext på IFFs hemsida.

Brottsoffermyndigheten utlyser årligen en uppsatstävling som riktar sig till studenter på universitet och högskolor inom utbildningar där brottsofferfrågor aktualiseras. Årets tre vinnande bidrag har publicerats i en antologi med titeln Brottsoffer i fokus som kan laddas ned i fulltext på Brottsoffermyndighetens hemsida www.brottsoffermyndigheten.se

Annons
Annons