search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Goldstonerapporten: Båda sidor har brutit mot humanitär rätt

Ingen nation – rik eller fattig, demokrati eller inte – står över internationell rätt. Och alla krigsförbrytare måste möta rättvisan hos nationella eller internationella domstolar.

Det hävdar förste mottagaren  av Stockholm Human Rights Award den sydafrikanske juristen Rich-ard Goldstone som på uppdrag av FN:s råd för mänskliga rättigheter UNHRC i Genève granskat krigsbrotten i Gaza förra vintern.

Hans 574 sidor långa rapport om krigsförbrytelser och eventuella brott mot mänskligheten på Gazaremsan mellan 27 december 2008 och 18 januari 2009 då uppskattningsvis drygt 1 400 palestinier dödades – cirka 230 av dem stridande resten civila – har inte tagits emot väl varken i Israel eller hos Hamas.

Enligt Goldstonekommissionen har bägge sidor begått krigsförbrytelser, angripit civila och möjligen begått brott mot mänskligheten.

Goldstonekommissionen fastslår i rapporten att Israels militära styrkor, genom att avsiktligt döda och skada personer som enligt konventionen ska ha skydd, grovt har brutit mot den fjärde Genèvekonventionen. Dessutom kränkte israelernas medvetna och godtyckliga dödande av civila palestinier deras rätt till liv.

I rapporten kritiseras också israelerna för att ”medvetet och systematiskt” ha slagit ut industrier och vattenförsörjning och för att civila palestinier använts som mänskliga sköldar. Den israeliska militären har, enligt rapporten, tillämpat en strategi av oproportionerligt våld, och man har därmed orsakat stor skada, förstörelse av civil egendom och infrastruktur, och stort lidande hos civilbefolkningen.

Palestiniernas användning av granatkastare från Gaza får motsvarande hårda kritik. De urskillningslösa och medvetna angreppen på civilbefolkningen utgör enligt Goldstonekommissionen krigsförbrytelser och möjligen även brott mot mänskligheten. Med attackerna har palestinierna brutit mot internationell rätt, genom att de var tydligt ämnade att sprida skräck hos israelerna.

– Det var sex veckor sedan rapporten kom och angreppen från såväl Israel som Hamas har ännu inte upphört, säger han till tidskriften Advokaten i mitten på oktober.

Han ser ilskan som ett tecken på kommissionens opartiskhet och konstaterar att ingen kunnat bevisa några oegentligheter i den.

Vad som händer nu beror på om Israel noga granskar Operation Gjutet Bly (Operation Cast Lead) som kommissionen rekommenderat, vilket innebär att de utreder och åtalar misstänkta krigsbrottslingar – om inte måste rättvisan få ha sin gång i Haag hos International Criminal Court anser Goldstonekommissionen.

Kommissionen kräver också rättsliga åtgärder mot Hamas eftersom gruppen inte åtalar och dömer sina medlemmar för krigsförbrytelser mot civila.

Om världssamfundet för första gången ska kunna ställa ansvariga i Israel- och Palestinakonflikten inför rätta återstår dock att se.

Goldstone understryker att en internationell rätt värd namnet innebär att ingen nation eller väpnad grupp står över den, brott måste undersökas och ansvariga åtalas.
Rättssäkerhet förutsätter ett ansvarsutkrävande av såväl fattiga som rika länder. Ansvar måste utkrävas även när västallierade och demokratiska stater som Israel kan ha begått övergreppen.

Reaktionen i Israel och USA har inte varit nådig. Israel anser att kommissionens mandat var ensidigt och kritiserade den från början.

Israel har också vägrat att medverka, rapporten sågas som ensidig och Richard Goldstone, själv av judisk börd, anklagas för att stå bakom en antisemitisk rapport.
När han överlämnade den i New York i september sa USA:s FN-ambassadör Susan Rice att USA har flera allvarliga invändningar mot den och avvisade en av dess nyckelrekommendationer, att människorättsrådet ska överlämna rapporten till FN:s säkerhetsråd.
– Den är i säkerhetsrådet nu men det är totalt omöjligt att säga vad som kommer att hända, säger Richard Goldstone.

Så här kommenterar han det israeliska agerandet:
– Reaktionen från vissa israeliska ledare har varit häpnadsväckande. Påståenden från några i Israel att rapporten är antisemitisk är givetvis sanslösa. Jag har hela mitt vuxna liv arbetat för organisationer som har samröre med Israel och varit aktiv i judiska sammanhang såväl i mitt hemland som internationellt.

Goldstone säger sig ha förståelse för Israels syn på FN i allmänhet och dess människorättsråd i synnerhet, vilket ofta särbehandlat landet på ett oacceptabelt negativt sätt.
– Men med tanke på vårt förutsättningslösa mandat hade jag hoppats på ett bättre samarbete med Israels ledare och är besviken. Jag hade också hoppats på ett bättre stöd från Obama-adminstrationen.

Amnesty kom till liknande slutsatser om krigsbrott från både Israel och Hamas i rapporten Operation Cast Lead – 22 days of Death and Destruction.

Richard Goldstone bedömer att internationell rätt och mänskliga rättigheter snabbt utvecklats sedan 1993 då han var åklagare vid krigsförbrytartribunalen i det forna Jugoslavien – liknande tribunaler i Rwanda, Sierra Leone, Kambodja och senast i Libanon medförde att ICC bildades. Domstolen i Haag stöds i dag av 110 nationer i FN, bland dessa samtliga EU-länder.

– Jag är optimist när det gäller respekten för internationell rätt och dess möjligheter. Internationell humanitär rätt diskuteras dagligen jorden runt, media rapporterar och på universitet undervisas i ämnet, allt detta är hoppingivande.

Goldstone har de senaste fem åren varit co-chair vid Human Rights Institute of The International Bar Association och sett hur IBA arbetar mer med rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.
– Advokater spelar en allt större roll i den här utvecklingen både nationellt och internationellt. För närvarande är det en ära för mig att vara co-chair tillsammans med generalsekreteren i Sveriges advokatsamfund Anne Ramberg.

Hur ser din framtid ut?
– Jag hoppas kunna fortsätta att undervisa i juridik. Det är en ny och intressant karriär för mig som både jag och min fru uppskattar. Det ger oss möjlighet att resa och vi ser nu oss själva som världsmedborgare.

Stockholm Human Rights Award
Stockholm Human Rights Award har instiftats gemensamt av Sveriges advokatsamfund, International Bar Association (IBA) och International Legal Assistance Consortium (ILAC), och ska delas ut årligen till en person eller en organisation som gjort särskilt framstående insatser för att främja rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.
Richard Goldstone är vinnare av Stockholm Human Rights Award, som delas ut för första gången i år.
– Det känns som en ära. Det är speciellt betydelsefullt eftersom jag alltid beundrat det svenska engagemanget för mänskliga rättigheter. Sverige spelade en viktig roll för att stoppa förtrycket av majoriteten av befolkningen i mitt hemland. Att förhindra apartheid var viktigt för svenskar och detta är Sydafrika tacksamt för.

Rapporten i korthet
Det finns bevis för att både israeler och palestinier har begått brott mot den humanitära rätten och de mänskliga rättigheterna i Gazakonflikten. Det fastslår FN:s undersökningsgrupp.
Rapporten pekar på att både israeler och palestinier i stor utsträckning har riktat sin krigföring mot civila, och att civilbefolkningen lidit svårt av detta. Dessutom har det förekommit godtyckliga anhållanden och avrättningar utan rättslig prövning. Richard Goldstones grupp rekommenderar FN:s säkerhetsråd att noga följa upp situationen i Gaza. Ansvariga myndigheter från båda sidor bör utreda brotten och åtala de skyldiga, och rapportera detta till Säkerhetsrådet inom sex månader. Om myndigheterna inte fullgör sina skyldigheter bör Säkerhetsrådet överlämna situationen till Internationella brottmålsdomstolen i Haag för prövning, fastslår rapporten. IBA (International Bar Association) uttalar i ett pressmeddelande sitt stöd för Goldstones grupp och dess slutsatser, och uppmanar ansvariga myndigheter i Israel och de palestinska territorierna att utreda och utkräva ansvar för brotten.

Per Johansson

Annons
Annons