search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

"Förslaget är groteskt"

I England föreslås nu radikala förändringar av de advokatetiska reglerna. En samlad internationell advokatkår motsätter sig för förändringen, och varnar för att kårens kärnvärden hotas allvarligt.

Två advokater från samma byrå som förhandlar med varandra för varsin klient, och advokatbyråer som börsnoteras. Det kan bli verklighet i England. Förslagen får stöd av Law Society of England and Wales, medan Europas advokatorganisationer oroas av utvecklingen.

CCBE, Rådet för advokatsamfunden i Europa, har uttalat sig mycket kritiskt om förslagen. Samtliga medlemsorganisationer förutom Law Society står bakom kritiken. Enligt CCBE strider de planerade förändringarna mot advokatkårens kärnvärden oberoende, lojalitet, sekretess och undvikande av intressekonflikter.
– Jag tvivlar på att ändringarna är i klienternas intresse. Snarare tror jag att det handlar om ett litet antal advokatbyråers önskan att skydda sin position på marknaden, säger CCBE:s ordförande Anne Birgitte Gammeljord om de ändrade reglerna om intressekonflikter och tystnadsplikt.

Det är de nya myndigheterna Solicitors Regulation Board, SRA, och Legal Services Board, LSB, som lagt fram förslag om ytterligare förändringar i de advokatetiska reglerna för advokaterna i England och Wales.

Pågått i ett antal år
Omregleringen av den brittiska marknaden för advokattjänster har pågått i ett antal år. Redan 2007 fick en och samma advokatbyrå rätt att företräda flera budgivare vid företagsöverlåtelser, så kallade ”controlled auctions”, förutsatt att klienterna lämnar sitt samtycke. Från den 31 mars i år kan olika juridiska yrkeskårer också driva gemensam byrå, och det är tillåtet att ta in andra än advokater som chefer och delägare i byråerna.

Nu vill SRA gå ännu längre. I december föreslog man en förändring av reglerna 3 och 4 i Law Societys ”Code of Conduct”, regler som behandlar intressekonflikter och tystnadsplikten.

Enligt förslaget ska en advokatbyrå få företräda flera ”sofistikerade klienter” med motstridiga intressen, om klienterna samtycker till det (regel 3). Dessutom ska en advokatbyrå kunna ta en ny klient trots att det finns risk för intressekonflikt med en befintlig klient, utan att berätta detta för den befintliga klienten. Förutsättningen är att byrån upprättar så kallade informationsbarriärer, eller ”chinese walls” (regel 4).

SRA motiverar sitt förslag med att stora företag själva bör få avgöra vilka byråer de anlitar och om en eventuell intressekonflikt är ett problem. Man jämför också med den amerikanska advokatmarknaden, där de flesta delstater tillåter advokater vid samma byrå att företräda motstående intressen.

Bakom förslaget ligger The City of London Law Society, som organiserar advokaterna vid Londons storbyråer. Det får också stöd av Law Society of England.
– Vi tror att den här förändringen är bra både för klienterna och advokaterna. I många transaktioner, där det finns en teoretisk risk för intressekonflikter, är båda klienterna helt nöjda med att företrädas av advokater från samma byrå, säger Mark Stobbs, ansvarig för rättpolitiska frågor på Law Society.

SRA vill också tillåta vad som kallas alternativa byråstrukturer, ABS, på advokatmarknaden. Från 2011 ska det, enligt SRA, bli möjligt för advokater att driva byrån ihop med ickejurister, och att ta in kapital från ickeadvokater i byrån. I framtiden kan vi alltså få se börsnoterade advokatbyråer. SRA motiverar förändringen med konsumentintresset, att det gynnar klienterna att få olika typer av byråer att välja på.

Law Society har varit pådrivande till den föreslagna förändringen.
– Detta är positivt för advokatbyråerna. Det ger möjlighet att motivera personer på ledande positioner i byråerna som inte är advokater, genom att göra dem till delägare. Dessutom kan det leda till att nytt kapital kommer in för att ytterligare förbättra servicen till klienterna, och öppna för nya tjänster, säger Mark Stobbs, som dock betonar att det naturligtvis krävs mekanismer för att garantera advokatbyråernas oberoende.

Hotar advokaternas oberoende
Men andra jurister i England är inte lika förtjusta. Samtliga organisationer vars medlemmar skulle omfattas av förändringarna förutom Law Society, bland andra Bar Council som organiserar processadvokaterna, avfärdar förslagen, och anser att de hotar advokaternas oberoende.

Redan 1999 fastslog CCBE att det är olämpligt att advokater driver verksamhet tillsammans med ickeadvokater. Deklarationen förnyades sedan 2005, Anne Birgitte Gammeljord anser att de nya reglerna om alternativa byråstrukturer strider mot CCBE:s etiska regler.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg hör till de hårdaste kritikerna.
– Förslaget är groteskt och har mött mycket starkt motstånd runt om i världen. Jag har svårt att se att man uppfyller de grundläggande kraven för att kalla sig advokat. Detta är en konsekvens av att de stora Londonbyråerna har fått ett överdrivet inflytande på den engelska finansmarknaden och ett uttryck för osunt marknadsinflytande, säger hon.

Mark Stobbs vid Law Society avfärdar kritiken.
– Vi tror att förändringarna möjliggör för advokaterna att möta klienternas behov ännu bättre. Kärnvärdena är förstås helt avgörande för advokatkåren. Men de hotas inte av de här förslagen, säger han.

Hård kritik
Förslagen har remissbehandlats i England. Trots den hårda kritiken planerar SRA och LSA att börja ge tillstånd till den alternativa byråstrukturen under 2011. Enligt Anne Birgitte Gammeljord för CCBE en dialog med LSB för att försöka påverka hur de nya reglerna utformas.

Arbetet med de nya etiska reglerna fortsätter, och förslag till riktlinjer för dessa ska komma under hösten.
– CCBE kommer att följa utvecklingen i England noga, säger Anne Birgitte Gammeljord.

Ulrika Brandberg

Annons
Annons