search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

Sätta annan i sitt ställe – slutord

Replik av advokat Mikael Niklasson på debattartiklarna ”Sätta annan i sitt ställe” och ”Frågan är felhanterad”, nr 6 2009.

Samfundets ordförande har bemött mitt inlägg och helt kort konstaterat att frågan är felhanterad och att det föreligger en rätt för en offentlig försvarare att sätta en biträdande jurist i sitt ställe vid polisförhör utan tillstånd från rätten. Mina försök att föra ett principiellt resonemang har inte alls bemötts. Som stöd åberopas bland annat NJA 1967 s. 365 som rör en advokat som i ett akutläge hjälpte en kollega att ge in ett överklagande och RH 1989:81. I det sistnämnda rättsfallet hade domstolen uppenbarligen godkänt att den biträdande juristen, tillsammans med en advokat, medverkade i rättegången. Inget av rättsfallen rör således biträdande jurist som i advokats ställe agerat självständigt gentemot klient.

Disciplinnämnden har haft frågan om advokat som utan tillstånd från rätten låtit biträdande jurist medverka vid polisförhör uppe till behandling.  Nämnden skrev i TSA 1975 s. 110:
”Rätten för den offentlige försvararen att anlita biträde med vissa uppgifter kan enligt nämndens mening inte utsträckas att gälla sådana uppgifter som i likhet med vad som gäller vid förhandling inför domstol påkallar den offentlige försvararens personliga insats. Närvaro vid polisförhör finner nämnden vara en sådan uppgift som inte utan vägande skäl kan anförtros annan. I enlighet härmed finner nämnden att A, som i ärendet inte anfört sådana skäl, förfarit felaktigt genom att inte själv närvara vid förhöret med X. Nämnden låter emellertid vid detta uttalande bero.”

Jag har inte lyckats finna något vägledande uttalande från samfundet eller nytt beslut från disciplinnämnden som skulle visa att samfundet ändrat uppfattning.
Skulle emellertid samfundet och mina försvararkolleger anse att det numera är möjligt att sätta biträdande jurist i sitt ställe vid polisförhör utan tillstånd från rätten så förhåller det sig givetvis så ur ett advokatetiskt perspektiv.

Jag är emellertid inte alls övertygad om att alla allmänna domstolar i landet delar denna uppfattning.  Jag tror alltjämt att advokat som utan tillstånd från rätten låter biträdande jurist medverka vid polisförhör riskerar att vid vissa domstolar inte få betalt för den tid juristen lägger ner.

Konsekvensen av den uppfattning samfundets ordförande ger uttryck för är att offentlig försvarare som ber en erfaren advokatkollega medverka vid polisförhör måste ha rättens tillstånd till det. Väljer advokaten att i stället låta en biträdande jurist som bedöms lämplig och mogen för uppdraget medverka vid förhöret gör advokaten det helt på sitt eget principalansvar och något tillstånd från rätten krävs inte.

Mikael Niklasson, advokat, Helsingborg

Annons
Annons