search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remissärenden, i vilka samfundet avgivit yttrande
R-2009/0672 Departementspromemorian Konsumentombudsmannen – en översyn (Ds 2009:14)
R-2009/0748 Departementspromemorian Konsumenttjänster m.m. (Ds 2009:13)
R-2009/0889 Departementspromemorian Produktsäkerhet vid offentliga tjänster (Ds 2009:16)
R-2009/0949 Departementspromemorian Straffrättsliga åtgärder till förebyggande av terrorism (Ds 2009:17)
R-2009/0984 Departementspromemorian Insatser för en alkohol- och narkotikafri graviditet (Ds 2009:19)
R-2009/0987 Förslag till omarbetning av direktivet om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner
R-2009/1067 Promemorian Ändringar i reglerna om beskattning av underskottsföretag
R-2009/1159 Förslag till förordningsändringar med anledning av prop. 2008/09:177 Ökade möjligheter till fastighetsbestämning, m.m.
R-2009/1215 Utkast till regeringens proposition Immunitet och privilegier för Europol
R-2009/1270 Promemoria med förslag till ändring i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till polisdatalagen (1998:622)
R-2009/1446 Ny utlåtandemall från Statens kriminaltekniska laboratorium
R-2009/1570 Promemorian Förordning om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.
Annons
Annons