search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser

Domstolsverket utreder notariernas situation
Före detta lagmannen Sigurd Heuman utreder på Domstolsverkets uppdrag notariers och fiskalers arbetssituation. Enligt direktiven ska utredningen kartlägga notariernas och fiskalernas arbetssituation och komma med förslag på förändringar.
En undersökning av fackförbundet Jusek visar att notarierna i första hand upplever sig som en arbetskraftsresurs för domstolarna, och att handledningen brister på många håll. Mer än 90 procent av notarierna säger sig också arbeta mer än ordinarie arbetstid.

Advokat som vill häva utmätning fall för HD
En advokat krävde i tingsrätten att domstolen skulle häva utmätningen av 171 670 kronor från en klients konto. Enligt både advokaten och klienten utgjorde pengarna arvode för det arbete som advokaten utfört för mannen. Tingsrätten ansåg dock inte att det visats att advokaten genom en sakrättsligt giltig överlåtelse förvärvat pengarna. Hovrätten beviljade inte prövningstillstånd i saken.
Nu har dock Högsta domstolen beviljat prövningstillstånd. HD ska pröva om hovrätten borde ta upp ärendet.
Ö 1620-09

Fortsatt arbete för processuella rättigheter
Arbetet med att fastslå gemensamma rättigheter för misstänkta i brottmålsprocessen fortsätter under det svenska ordförandeskapet i EU. Kommissionen och det svenska ordförandeskapet samarbetar nu för att kunna ta fram en rekommendation som innefattar bland annat rätten till tolk och information, samt rätt till juridisk rådgivning och ombud för misstänkta. Dessutom planeras ett bindande direktiv som ska fastslå en miniminivå för processuella rättigheter på samma områden.
De senaste åren har polis- och åklagarsamarbetet intensifierats snabbt inom EU. Det har fått Rådet för advokatsamfunden i EU, CCBE, att reagera och kräva stärkta rättssäkerhetsgarantier.

Regeringen vill stoppa konkurrens från staten
Stockholms tingsrätt ska kunna förbjuda staten, en kommun eller ett landsting att bedriva verksamhet som snedvrider eller kan snedvrida förutsättningarna för en effektiv konkurrens. Det föreslår regeringen i en proposition. Enligt förslaget ska Konkurrensverket i första hand föra talan, men om verket inte driver ärendet får ett företag som berörs av förfarandet eller verksamheten i stället göra det.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2010.
Prop. 2008/09:231

Abrahamsson ska utreda civilkuragelag
Rättschefen Olle Abrahamsson ska på regeringens uppdrag utreda lagstiftningen om skyldigheten att agera i farliga situationer, till exempel vid våldsbrott eller olyckor.
Frågan om en så kallad civilkuragelag har aktualiserats av ett antal uppmärksammade fall där privatpersoner bevittnat våld utan att ingripa. Utredaren ska undersöka om det behövs lagändringar på området.

Anstalt som öppnade advokatbrev får kritik
Mot anstaltens rutiner öppnade de anställda på Smälteryd ett brev till en intagen från hans advokat. Enligt kriminalvården var syftet att undersöka om det fanns otillåtet material i kuvertet.
Smälterydsanstalten får nu hård kritik från Riksdagens ombudsmän, JO.
I beslutet skriver JO bland annat att ”Skyddet för förtrolig kommunikation enligt bestämmelserna i kriminalvårdslagen är en för intagna i kriminalvårdsanstalt anpassad form av det skydd som gäller för varje medborgare enligt 2 kap. 6 § regeringsformen. Det är av synnerlig vikt att bestämmelserna följs”.
Kriminalvården medger i sitt yttrande att det var fel att öppna brevet. Rutinerna för brevgranskning vid anstalten ska ses över.

Offentliga ombud lärde mer i samfundets regi
Närmare 50 advokater och före detta domare deltog den 2 september i ett seminarium om rollen som offentligt ombud på Advokatsamfundet. De fick bland annat lära mer om lagstiftningen om hemliga tvångsmedel och om domarens och åklagarens arbete i dessa ärenden. En liknande utbildning hölls 2004, i samband med att rollen som offentligt ombud skapades. Den 1 oktober 2004 trädde ny lagstiftning i kraft, enligt vilken ett offentligt ombud ska företräda allmänna integritetsintressen i ärenden om hemlig teleavlyssning och hemlig kameraövervakning.

Journalistpristagare blir politiker
Ledarskribenten Maria Abrahamsson, mottagare av Advokatsamfundets journalistpris år 2005, lämnar Svenska Dagbladet för partipolitiken. Efter tio år som ledarskribent siktar hon nu på en plats i riksdagen för moderaterna.

Advokatbyrån Roschier får svensk ledning
Den finländska advokatbyrån Roschier får för första gången en svensk senior partner när Axel Calissendorff i december efterträder Tomas Lindholm. Calissendorff har ansvarat för att bygga upp Roschiers verksamhet i Sverige. Han får stöd av managing partnern Ulf-Henrik Kull. Tomas Lindholm lämnar byrån för att starta egen verksamhet.

Annons
Annons