search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser världen

Försäkringsbolag har inte rätt att utse ombud
förhandsdom. Ett försäkringsbolag får inte förbehålla sig rätten att utse ett ombud för samtliga försäkringstagare om många drabbats av skada vid samma händelse. Det fastslog EG-domstolen i ett förhandsavgörande som Österrikes högsta domstol, Oberster Gerichtshof, begärt.
Målet gäller en privatperson, som begärt ersättning från sin rättsskyddsförsäkring för ombudskostnader. Försäkringsbolaget nekade, med hänvisning till de allmänna villkoren. Enligt dem ska rättsskydd bara utgå till att väcka talan i pilotmål, till grupptalan eller ”till andra former av kollektivt försvar genom ett ombud som försäkringsgivaren väljer”.
Enligt EG-domstolen är en sådan klausul dock inte förenlig med EG-rätten. Enligt förhandsavgörandet kan en försäkringsgivare inte förbehålla sig rätten att välja ett ombud som får representera samtliga försäkringstagare.
Mål C 199/08

Fortsatta brister i rättsstaten i Pakistan
Pakistan. Stora brister kännetecknar fortfarande rättsväsendet i Pakistan. Det konstaterar International Bar Associations Human Rights Institute (IBAHRI) i en nyligen publicerad rapport om läget i landet. IBAHRI pekar bland annat på att domstolarnas oberoende inte respekteras, att korruption är vanligt och att det finns stora brister i utbildningen av rättsstatens aktörer.
A Long March to Justice: A report on judicial independence and integrity in Pakistan

FN-organ guidar i insolvensärenden
advokattips. FN-organet UNICITRAL har tagit fram en guide om” Cross-Border Insolvency Cooperation”. Guiden ger information och tips till advokater och domare som arbetar med gränsöverskridande insolvensärenden.
Läs guiden hos UNICITRAL: www.unicitral.org