search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Upphandling
Fler lagkommentarer/handböcker har kommit ut som behandlar de två nya upphandlingslagarna (Lagen om offentlig upphandling, LOU, och Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, LUF) som trädde i kraft den 1 januari 2008.
 
Titel: Lag om offentlig upphandling
Författare: Jan-Erik Falk
Förlag: Jure
Boken är en av två lagkommentarer som behandlar de två nya upphandlingslagarna. Här kommenteras utförligt de upphandlingsregler som gäller för den klassiska sektorn. Kommentaren är utarbetad mot bakgrund av den svenska lagtexten, de bakomliggande direktivbestämmelserna och rättspraxis som utvecklats i EG-domstolen och i svenska domstolar. Bokens kapitelindelning  följer hela inköpsprocessen. Senare i höst utkommer andra delen som kommenterar lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, Försörjningslagen.

Titel: Upphandling enligt LOU, LUF och LOV
Författare: Niclas Forsberg
Förlag: NJ
Handbok som beskriver offentlig upphandling enligt LOU och LUF. Vidare tar boken upp den lag som  från och med 1 januari 2009 riktar sig till de kommuner och landsting som väljer att införa valfrihetssystem, Lag om valfrihetssystem, LOV. Förutom upphandlingsreglerna beskrivs bland annat även konkurrenslagens tillämpning på upphandlingsområdet. Boken är en omarbetad version av författarens tidigare utgivna Offentlig upphandling i praktiken.

Nya rapporter
Barnets rätt och LVU : om barnet i rättsprocessen, Socialstyrelsen
Undersökningen består av två statistiska sammanställningar av domar i länsrätter och kammarrätter och en fördjupad granskning av ett urval kammarrättsakter. Syftet med undersökningen är att se om barnperspektivet, så som det kommer till uttryck i barnkonventionen, beaktas i socialnämndens beslutsunderlag och i den rättsliga processen. Rapporten kan beställas eller laddas ner på www.socialstyrelsen.se

Våldsam politisk extremism, Brottsförebyggande rådet (2009:15)
Studien är en kartläggning av den våldsamma extremismen inom vit makt-miljön och den autonoma miljön (grupperingar som har det klasslösa samhället som vision). Studien har gjorts av Brottsförebyggande rådet och Säkerhetspolisen på uppdrag av regeringen. Rapporten kan beställas eller laddas ner på www.bra.se

NY SKRIFTSERIE
Aktiemarknadsrättslig skriftserie
Skriftserien utkommer med ett nummer per år och innehåller utvalda uppsatser och artiklar från Uppsala universitet inom områdena aktiemarknadsrätt, aktiebolagsrätt och kapitalmarknadsrätt.
Första utgåvan innehåller följande tre uppsatser: Aktiemarknadsbolagens informationsgivning/Jenny Keisu; Konkurrerande bolag med gemensamma styrelseledamöter/Katarina Skrabb; Ofullständiga budmeddelanden på aktiemarknaden/Jessica Holm.
Skriftserien utges av Uppsala universitet i samarbete med Mannheimer Swartling.

SVENSKA AKADEMIENS ORDLISTA
SAOL nu gratis tillgänglig på nätet
Sedan i våras finns den nu gällande trettonde upplagan (2006) av Svenska Akademiens ordlista, SAOL, på nätet. Vid sökning på ett ord visas hela sidan i ordlistan där det sökta ordet finns med.
Webbadressen till ordlistans söksida : www.svenskaakademien.se/web/ordlista

INFOTORG JURIDIK – NY JURIDISK TJÄNST
Rättsbanken, nyhetstjänsten PointLex och det juridiska magasinet PointLex Legala Affärer har nyligen slagits samman och är nu en gemensam tjänst, InfoTorg Juridik. Tjänsten innehåller ett 40-tal rättsdatabaser, en nyhetsdel som innehåller artiklar och analyser och en avdelning ”Mitt i Juridiken”  som är den del av InfoTorg Juridik som är öppen för alla. ”Mitt i Juridiken” innehåller aktuella händelser, praktikerartiklar, krönikor och reportage.
www.infotorgjuridik.se

Annons
Annons