search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Här är läkaren som hjälper advokater med rättsintyg

Länge har advokatkåren saknat någon som de kan vända sig direkt till för att få ett rättsintyg. Specialistläkaren inom rättsmedicin Martina Olsson Frisk driver sedan en tid en verksamhet som bland annat tar sikte just på denna situation.

I dag kan endast åklagare, polis och domstol vända sig direkt till Rättsmedicinalverket och begära en rättsmedicinsk undersökning. Advokaters framställningar har bemötts kallsinnigt från Rättsmedicinalverket, RMV, enligt vad flera advokater uppgivit till samfundet.

Advokatsamfundet har därför i en skrivelse till Justitiedepartementet begärt att instruktionen för Rättsmedicinalverket ska ändras så att den skyldighet som tidigare fanns för rättsläkarstationerna, att besvara ställda frågor från enskilda, införs för Rättsmedicinalverket. Det finns visserligen inte något formellt hinder för RMV att besvara frågor, men i praktiken gör inte Rättsmedicinalverket det. Men hittills har inte någon förändring skett.

Flera advokater har i detta läge efterlyst en person som direkt på uppdrag av advokaten kan göra medicinska utlåtanden för att användas vid domstolsförhandlingar. För en tid sedan startade specialistläkaren i rättsmedicin Martina Olsson Frisk ett företag där advokater kan beställa rättsintyg. Martina Olsson Frisk har en mångårig erfarenhet av rättsmedicinskt arbete från Rättsmedicinalverket.

Martina Olsson Frisk understryker att det är en väsentlig skillnad mellan den traditionella patient-läkarrelationen och den uppgiften läkaren har vid en rättsmedicinsk undersökning.

När Martina Olsson Frisk undersöker en person försöker hon ta ställning till hur skadan eller skadorna kan ha uppkommit. Har skadorna uppkommit genom olyckshändelse, har de orsakats av annan person som vid misshandel eller kan skadorna vara självförvållade?

Hon kan bedöma vid vilken tidpunkt skadorna har uppkommit, om de varit livshotande och om det finns risk för framtida men till följd av skadorna.
– Vi som är specialutbildade inom rättsmedicin är utbildade och tränade just i att hantera dessa frågeställningar, säger hon.

Martina har även fördjupade kunskaper inom ämnesområdet sexualiserat våld mot vuxna och barn samt inom självmordsforskning.

Martina Olsson Frisk kan även utgå från enbart handlingarna och göra sina bedömningar utifrån dessa. Hon betonar att advokater med klienter som är såväl målsägare som tilltalade kan ha intresse av att ta fram ett rättsintyg.

Under flera år har kvaliteten på rättsintygen kritiserats för att vara undermålig. Enligt Martina beror det på att kontraktsläkare, som visserligen har behörighet att utfärda intygen, har för kort utbildning på området, endast fem dagar.

Rättsintyg utfärdas av läkare med särskild behörighet att utfärda rättsintyg.

Rättsmedicinalverket har huvudansvaret för att utfärda rättsintyg. Runt om i landet har RMV olika kontrakterade läkare.

Rättsintyg
Ett rättsintyg är ett läkarintyg om skador eller annat som kan ha betydelse vid utredning av ett misstänkt brott. Det kan avse både brottsoffret och den tilltalade. Syftet med intyget är att använda det som underlag i en brottsutredning eller som bevis i en rättegång.
Intyget kan till exempel beskriva vilka skador en person har fått liksom hur och när skadorna kan ha uppkommit. Rättsintyget grundar sig ofta på en läkarundersökning men det förekommer också att dokumentation från sjukvårdsbesök, som patientjournaler och fotografier, ligger till grund för intyget.

Mer information
Martina Olsson Frisk:
www.rattsintyg.se
Rättsmedicinalverket:
www.rmv.se

Tom Knutson

Annons
Annons