search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

”Vi hade väntat oss ett konkretare svar från Försäkringsförbundet”

Replik. Svar från tre advokater på Försäkringsförbundets debattinlägg i Advokaten nr 5.

I senaste numret av tidskriften Advokaten, nr 5 för 2009, har Försäkringsförbundet svarat på Skadeståndskollegiets öppna brev till verkställande direktörerna i de försäkringsbolag som har koncession att meddela trafikförsäkring i Sverige.

Det är beklagligt att konstatera att Försäkringsförbundet inte alls kommenterar de väsentliga frågorna i Skadeståndskollegiets öppna brev.

Från förbundets sida ger man intryck av att allt är så bra och alla vill så väl men det överensstämmer inte riktigt med verkligheten. Man tar överhuvudtaget inte upp den väsentligaste frågan som vi i Skadeståndskollegiets öppna brev uttryckt på följande sätt:

”Vid överläggningar i anslutning till lagändringen mellan justitiedepartementet och försäkringsbolagen åtog sig bolagen att fortsättningsvis svara för kostnaden för den skadades juridiska ombud i skaderegleringen. Justitieministern uppehöll sig särskilt vid denna fråga i propositionen 1987/88:73, s. 29 och 98. Denna ordning tillämpades därefter till gagn för de skadades rättssäkerhet.”

Vi kan bara konstatera att så blev det inte – i vart fall inte, förutom If och Folksam, för de försäkringsbolag som har koncession att meddela trafikförsäkring i Sverige.

Det är en godtycklig bedömning som de försäkringsbolag, som inte tillämpar det så kallade frivilliga åtagandet, gör när de avviker från det grundläggande åtagandet när det gäller rätten till ombud. Det är vidare så illa att vissa bolag förnekar till och med rätt till ombud även vid svåra personskador.

Att, som Försäkringsförbundet uttrycker sig i sin replik ”Trygg-Hansa och Länsförsäkringar värnar rättssäkerheten för de skadelidande bland annat genom att bolagens utgifter för ombudskostnader har ökat under senare år”, kan knappast tas till intäkt för att bolagens inställning till rätt till ombud och det så kallade frivilliga åtagandet, har blivit mer välvilligt.

Påståendet att ”försäkringsbranschen inte har ändrat sitt förhållningssätt vad gäller utlägg för ombudskostnader”, är obegripligt alldenstund som det frivilliga åtagandet tagits bort från försäkringsvillkoren såvitt gäller alla bolag utom If och Folksam.

Lika obegripligt är det när man från Försäkringsförbundets sida inte begriper att så snart som ett ombud har anlitats så är ombudet motpart gentemot försäkringsbolaget. I advokatrollen kan det aldrig röra sig om någonting annat än ett motpartsförhållande och det finns ingen exakt rättvisa i det enskilda skadeärendet. När det gäller den allra viktigaste och, vid reservsättningen, största kostnaden för försäkringsbolagen, nämligen kostnaden för inkomstförlust, kan stora motsättningar föreligga mellan den skadade och bolag beträffande hypotetisk karriärutveckling och inkomstförlust.

Skadeståndskollegiet konstaterar således att vi inte fått några som helst besked om varför man frångått bolagens åtagande att fortsättningsvis svara för kostnaden för den skadades juridiska ombud i skaderegleringen, jämför ovan.

Ett något mer utförligt och konkret svar på vårt öppna brev hade vi förväntat oss.

För Skadeståndskollegiet
Erik Reveman, advokat, Stockholm
Mats Wikner, advokat, Falun
Tove Rolfsdotter, advokat, Göteborg

Annons
Annons