search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remissärenden, i vilka samfundet avgivit yttrande
R-2009/0412 Betänkandet Aktiv väntan – asylsökande i Sverige (SOU 2009:19)
R-2009/0417 Delbetänkandet Miljöprocessen (SOU 2009:10)
R-2009/0464 Delbetänkandet Grundlagsskydd för digital bio och andra yttrandefrihetsrättsliga frågor (SOU 2009:14)
R-2009/0488 Promemorian Genomförandet av delar av Prümrådsbeslutet (Ds 2009:8)
R-2009/0501 Departementspromemorian Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård och ändrade gallringsregler i belastningsregistret (Ds 2009:9)
R-2009/0517 Nordiska tjänstemannarapporten Samtjänstgöring mellan nordisk polispersonal
R-2009/0574 Promemorian Anstånd med inbetalning av skatt i samband med uttagsbeskattning
R-2009/0800 Publikationen Avtalsslutande vid internationella köp av varor (TemaNord 2009:507)
R-2009/0874 Betänkandet Skatterabatt på aktieförvärv och vinstutdelningar (SOU 2009:33)
R-2009/0980 Promemorian Beskattning av andelsbyten vid utflyttning
R-2009/1170 Promemorian Begränsad avdragsrätt för kapitalförluster på andelar i handelsbolag
Annons
Annons