search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Plus och minus med skiljeförfarande som metod

För- och nackdelar med att välja skiljeförfarande i stället för att ta sina tvister till domstol:

+ Snabbt
Tidsfrister kan regleras i skiljeklausulen eller i det aktuella skiljedomsinstitutets regler. Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut har en tidsfrist på sex månader. Svenska mål tar i genomsnitt 6–7 månader medan internationella mål tar 10–11 månader. Detta kan jämföras med en tvist i domstol som kan ta flera år när den går genom flera instanser. Enligt SCC:s regler för förenklat skiljeförfarande är fristen för dom tre månader.

+ Flexibelt
Parterna väljer själva institut eller ad hoc-förfarande, språk, land och tillämplig lag, liksom hur många skiljemän de vill ha.

+ Hemligt
Skiljemännen har tystnadsplikt, och företagen slipper få information spridd som kan påverka börskurser och liknande.

+ Egen kontroll
Parterna väljer själva sina skiljemän efter deras kompetens på området, och processen kan anpassas efter tvistens omfång och utseende och parternas behov. Vid internationella tvister slipper man också tvista i en domstol på ”bortaplan”, alltså processa i ett land där ena parten behärskar lagstiftningen och språket men inte den andra.

+ Verkställbart i de flesta länder
Medan en domstols beslut ofta inte kan genomdrivas i länder utanför EU är skiljedomar verkställbara i alla länder som ratificerat New York-konventionen från 1958. Det innebär att den part som vunnit kan få myndigheternas hjälp att driva in sina fordringar i 142 länder.

– Kan bli dyrt
Parterna betalar själva för skiljemän och administration.

– Ingen prejudikatsbildning
Eftersom dömandet och domen är konfidentiell skapas inga prejudikat, vilket kan ses som ett problem för rättstilllämpningen.

Ulrika Brandberg, Per Johansson, Tom Knutson

Annons
Annons