search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser

Samfundet kritiskt mot förslag om terroristlag
Europarådets arbete mot terrorism är viktigt, men Sverige bör inte tillträda Europarådets konvention om förebyggande av terrorism (ETS 196). Det skriver Advokatsamfundet i sitt remissvar på departementspromemorian Straffrättsliga åtgärder till förebyggande av terrorism (Ds 2009:17).
Läs remissvaret på Advokatsamfundets webbplats.

Unga lagöverträdare hanteras för långsamt
Rättsväsendet lever inte upp till statsmakternas krav på hanteringen av ungdomsbrott. Det går för långsamt och fler brott borde kunna klaras upp visar en ny granskning från Riksrevisionen. Riksrevisionens rapport är den första i en serie granskningar av rättsväsendet.
Hanteringen av unga lagöverträdare – en utdragen process (RiR 2009:12)

Lättare få ersättning för biträde i skattemål
Skatteförfarandeutredningen lämnade i juni förslag till en ny skatteförfarandelag. Lagen ska ersätta ett splittrat regelverk som är svårt att förstå. Utredningen föreslår bland annat ökade möjligheter att deklarera genom ombud och generösare bestämmelser om ersättning för kostnader för biträde i ärenden och mål om skatt. Rätten till ersättning ska dessutom kunna prövas redan när ett ärende eller mål inleds.
SOU 2009:58

Ipred-lagen utvärderas av Helena Jäderblom
Kammarrättslagman Helena Jäderblom ska på regeringens uppdrag utvärdera tillämpningen av vissa civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område, den så kallade ipred-lagen. Lagen trädde i kraft den 1 april i år.
Helena Jäderblom ska bland annat utreda hur lagen påverkat rättighetsinnehavare, konsumenter och Internetleverantörer. Uppdraget ska redovisas senast den 1 augusti 2012.

Fredrik Wersäll utreder påföljder
Regeringen har gett hovrättspresidenten Fredrik Wersäll i uppdrag att göra en bred översyn av påföljdssystemet. Utredaren ska föreslå hur valet av andra straffrättsliga ingripanden än fängelse i anstalt ska ske och vilket innehåll sådana ingripanden ska ha. Det ska utredas om samhällstjänst och fotboja kan användas i ökad utsträckning samt om användningen av dagsböter kan öka. Det ska även utredas om det går att utveckla nya inslag i påföljdssystemet. Utredaren ska också ta ställning till hur unga lagöverträdare ska behandlas i påföljdssystemet.
Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2012.

Utredning: Polisen bör inte få signalspana
All signalspaning ska även i fortsättningen skötas av Försvarets radioanstalt FRA. Efter prövning i domstol ska FRA få utföra signalspaningen och lämna över materialet till polisen.
Det föreslår regeringens utredare Anders Eriksson som i juli överlämnade sitt betänkande till justitieministern. Beatrice Ask har uttryckt viss tvekan över slutsatserna och efterlyste mer utredning innan regeringen kan lägga en proposition.
Signalspaning för polisiära behov (SOU 2009:66)

Öppenhet i asylprocess ökar enligt utredning
I juni överlämnade den särskilde utredaren, före detta hovrättspresidenten Bertil Hübinette, sitt slutbetänkande till regeringen. Hübinette har haft i uppdrag att utvärdera den nya instans- och processordningen i utlännings- och medborgarskapsärenden som infördes den 31 mars 2006.
Reformen har enligt utredningen i huvudsak fallit väl ut. Öppenheten i asylprocessen har ökat, de muntliga förhandlingarna ger den enskilde möjlighet att komma till tals på ett bättre sätt än förut och tvåpartsprocessen i domstolarna leder till bättre beslutsunderlag.
Den nya migrationsprocessen (SOU 2009:56)

Synliga åklagare mest utsatta för hot
Åklagare utsätts mer för hot och trakasserier än domare. Det visar en ny undersökning från Brottsförebyggande rådet, Brå. Enligt undersökningen har 25 procent av åklagarna upplevt försök till otillåten påverkan genom till exempel hot, skadegörelse eller mutor under de senaste 18 månaderna. Bland länsrättsdomarna är motsvarande siffra 14 procent, för åklagare vid Ekobrottsmyndigheten 12 procent och för tingsrättsdomare 11 procent. Enligt Brå beror skillnaderna troligen på att åklagare är mer synliga som individer i rättsväsendet än domare.
www.bra.se

Ökade möjligheter att välja ombud föreslås
Regeringen överlämnade i början av sommaren ett förslag till Lagrådet om nya regler för förordnanden av och ersättning till rättshjälpsbiträden, offentliga försvarare, målsägandebiträden och offentliga biträden. Målet är, enligt förlaget, att förbättra möjligheterna för den enskilde att välja sådant rättsligt biträde. Regeringen vill ta bort de hinder som finns idag för att välja ett biträde eller en försvarare på annan ort. I stället ska rätten till ersättning för merkostnader för tidsspillan och utlägg som uppstår på grund av att biträdet är verksam på annan ort begränsas.
Advokatsamfundet var i sitt remissvar kritiskt till den utredning som ligger till grund för förslagen. Enligt samfundet riskerar förslagen i praktiken att ytterligare urholka rätten att fritt välja ombud.

Länsrätterna blir förvaltningsrätter
Landets 23 länsrätter försvinner, och ersätts av 12 förvaltningsrätter. Detta beslutade regeringen i juni. 20 av landets länsrätter berörs av beslutet genom sammanslagningar som genomförs den 15 februari 2010.
Advokatsamfundet var i sitt remissvar i princip positivt till att minska antalet förvaltningsdomstolar i första instans, men tyckte att Länsrättsutredningens förslag om enbart tio domstolar var för lågt.

Annons
Annons