search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Migrationsverket ser över rutinerna för förskott

Migrationsverkets nya policy för förskott till offentliga biträden ställer till problem för advokaterna som får ligga ute med stora belopp. Men nu lovar Migrationsverket att se över sina rutiner.

Sedan slutet av 2008 betalar Migrationsverket inte längre rutinmässigt ut förskott till offentliga biträden (se artikel i Advokaten nr 7 2008). Om det inte finns särskilda skäl till förskott får biträdena i stället vänta tills ärendet är avslutat. Enligt Migrationsverket innebär de nya rutinerna att man tillämpar rättshjälpslagen och rättshjälpsförordningen på det sätt som det är tänkt.

Den nya policyn ställer till stora problem för advokaterna, som ofta får vänta mycket länge på sitt arvode och ersättning för till exempel tolkar. Flera advokater har kontaktat Advokatsamfundet och berättat om likviditetsproblem till följd av Migrationsverkets rutiner.

Hittills har åtminstone en advokat överklagat Migrationsverkets beslut om att inte bevilja förskott. Migrationsöverdomstolen beviljade dock inte prövningstillstånd i frågan.

I juni skrev samfundet ett brev till migrationsminister Tobias Billström för att uppmärksamma honom på situationen. I brevet ges exempel på hur advokater får ligga ute med pengar i ett halvår upp till över ett år när ärendena drar ut på tiden. I brevet skriver generalsekreterare Anne Ramberg bland annat följande:
”De nya rutinerna för utbetalning av förskott innebär att färre advokater vill åta sig uppdrag som offentligt biträde i utlänningsärenden. Många advokater far sin huvudsakliga inkomst genom uppdrag som offentligt biträde. Migrationsverkets agerande får stora ekonomiska konsekvenser för dem.”

Brevet sändes också som kopia till Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson.

I slutet av juli fick Advokatsamfundet svar från Migrationsverket. Verkets rättschef Mikael Ribbenvik förklarar där att verket följer den rättsliga reglering och praxis som gäller för förskott. Eftersom systemet orsakar problem för advokaterna lovar dock Ribbenvik att Migrationsverket ska se över sina rutiner och undersöka om det är möjligt att hitta en annan ordning inom ramen för gällande regler.

Advokatsamfundets ordförande advokat Tomas Nilsson säger att Advokatsamfundet även i fortsättningen kommer att bevaka hanteringen av förskott till advokater.
– Den utlovade rutinöversynen får inte rinna ut i sanden. Ytterst handlar detta om att det rättsliga biståndet för asylsökande och för andra rättssökande inom utlänningsrätten inte får utsättas för påfrestningar som drabbar kvaliteten och rättssäkerheten, fastslår han.

Ulrika Brandberg

Annons
Annons