search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips och ny litteratur

Lästips
Titel: Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut: en handbok och regelkommentar för skiljeförfaranden
Författare: Marie Öhrström
Förlag: Norstedts juridik
Boken ger en praktisk vägledning till olika typer av kommersiell tvistlösning. 
Första delen är en översiktlig handbok om skiljeförfarande som behandlar frågor som olika typer av alternativa tvistlösningsmetoder, skillnaden mellan skiljeförfarande och rättegång i domstol, hur man skriver en bra skiljeklausul osv. Andra delen är en praktisk kommentar till Skiljedomsinstitutets regler som trädde i kraft 1 januari 2007 och ger en god insyn i hur ett skiljeförfarande hos SCC går till. Boken vänder sig till processadvokater, skiljemän, bolags-jurister och andra som i sin verksamhet kommer i kontakt med affärstvister.

Titel: Processramen i förvaltningsmål
Författare: Ulrik von Essen
Förlag: Norstedts juridik
Boken undersöker hur processramen ska bestämmas, det vill säga vad som får prövas i ett förvaltningsmål. Fokus ligger på i vilken omfattning parterna kan ändra sin talan och i vilken utsträckning domstolarna kan påverka ramen för prövningen. Boken behandlar också ett antal närliggande frågor.
Framställningen består av tre delar. Första delen tar upp förvaltningsprocessens funktion och karaktär. Andra delen avhandlar parternas och domstolarnas bundenhet till yrkandena samt vilka möjligheter som finns att ändra dessa under processens gång. I den tredje delen görs motsvarande undersökning avseende de omständigheter som aktualiseras i målet.

NY JURIDISK TIDSKRIFT
Juridisk Publikation är en ny juridisk tidskrift som kom ut med sitt premiärnummer i maj.
Den är ett forum för juriststudenter och yrkesverksamma jurister att publicera analyser och debattera juridik. I bland annat USA och Storbritannien har de juridiska institutionerna så kallade ”law reviews” som drivs och styrs av studenter och nu har även Sverige fått sin första motsvarighet i Juridisk Publikation. Tidskriften som inledningsvis publiceras två gånger per år ska innehålla artiklar om juridiska problem och aktuella frågor inom samtliga rättsområden. För att säkerställa hög akademisk kvalitet granskas artiklarna innan publicering av Akademiska rådet som består av framstående jurister. Artiklarna kommer även att publiceras elektroniskt på tidningens webbsida där man även kan ta del av rättsfallsanalyser. Läs mer på tidskriftens webbsida www.juridiskpublikation.se.

AVHANDLING
Olof Ställvik: Domarrollen – rättsregler, yrkeskultur och ideal, Uppsala universitet
Avhandlingen är en rättsvetenskaplig studie av den svenska domarrollen ur ett rättsstatsperspektiv. Trots domarkårens betydelse för rättssamhället finns mycket lite forskning kring denna yrkesgrupp.
Undersökningen omfattar bland annat en analys av den svenska domarens konstitutionella och rättsliga ställning, en historisk översikt och ett antal djupintervjuer med domare i olika skeden av sina karriärer. En slutsats i undersökningen är att domarens självständighet och oberoende inte kan garanteras bara genom grundlagarna. Rättskulturella faktorer och professionella ideal är minst lika viktiga. Författaren anser att domarnas professionella integritet hotas av Domstolsverkets alltmer aktiva roll. Fokusering på administrativ styrning och resultatmätning riskerar att underminera förutsättningarna för en dömande verksamhet som uppfyller rättsstatens krav. Studien ingår i det tvärvetenskapliga projektet ”Demokrati och deprofessionalisering”. 

NY RAPPORT
Hanteringen av unga lagöverträdare – en utdragen process, Riksrevisionen, 2009 (RiR 2009:12)
Riksrevisionen har granskat hur rättsväsendet hanterar unga lagöverträdare. Granskningen visar att myndigheterna inte lever upp till lagens krav på hanteringen av ungdomsbrott. Det går för långsamt och fler brott borde kunna klaras upp. Rapporten som är den första i en serie granskningar av rättsväsendet finns att ladda ned på www.riksrevision.se.

Ny litteratur i urval
ABS 09: Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader med Konsumenttjänstlagen (Stockholm: Sveriges byggindustrier. 20 s.)         
Alrutz, Marie: Alrutz’ advokatbyrå 1909–2009: en berättelse om en advokatverksamhet under 100 år (Stockholm : Alrutz’ advokatbyrå. 83 s.)       
Bergstrand, Bengt Olof: LSS och LASS : stöd och service till vissa funktionshindrade (Höganäs: Kommunlitteratur. 128 s.)
En bok i folkrätt/Per Sevastik, red. (Norstedts juridik. 379 s.)      
Dotevall, Rolf: Samarbete i bolag: om personbolag (2. uppl. Norstedts juridik. 180 s. Institutet för rättsvetenskaplig forskning; 184)
Falkanger, Thor: Introduktion til søretten/Thor Falkanger, Hans Jacob Bull, Lars Rosenberg Overby (3. udg. København: Thomson. 2008. 571 s.)
Forsberg, Niclas: Upphandling enligt LOU, LUF och LOV (Norstedts juridik. 358 s.)
Goyder, D. G: Goyder’s EC competition law/D.G. Goyder, Joanna Goyder, Albertina Albors-Llorens (5. ed. Oxford Univ. Press. 697 s.)
Granlund, Magnus: Förvaltningslagen (Studentlitteratur. 143 s.)
Internationell redovisningsstandard i Sverige: IFRS/IAS 2009 (6. uppl. FAR SRS förl. 668 s.)
JO – lagarnas väktare/Riksdagens ombudsmän; redaktörer: Jesper Ekroth och Kjell Swanström (Sveriges riksdag. 366 s.)        
Knophs oversikt over Norges rett/utgitt av Kåre Lilleholt  (13. utg. Oslo: Universitetsforlaget. 907 s.)       
Købsretten/A. Vinding Kruse (4. udg. København: Thomson Reuters. 254 s.)
Maktbalans och kontrollmakt: 1809 års händelser, idéer och författningsverk i ett tvåhundraårigt perspektiv/  red. Margareta Brundin och Magnus Isberg (Sveriges riksdag. 597 s.)
Nergelius, Joakim: The constitutional dilemma of the European Union (Groningen : Europa Law Publishing. 125 s. Hogendorp papers; 8)
Stannow, Henrik: Musikjuridik: rättigheter och avtal på musikområdet/Henrik Stannow, Yngve Åkerberg, Håkan Hillerström (3. uppl. Stockholm: CKM, 2008. 661 s.)
Vahlne Westerhäll, Lotta: Läkarintyget i sjukförsäkringsprocessen (Lotta Vahlne Westerhäll, Stefan Thorpenberg & Magnus Jonasson (Stockholm: Santérus. 314 s.)      
Zeller, Bruno: Damages under the Convention on Contracts for the International Sale of Goods (2. ed. – Oxford Univ. Press. 269 s.)
Äganderätten: dess omfattning och begränsningar/redaktör: Karin Åhman (Iustus. 165 s.)

Annons
Annons